LA MALALTIA DE L'ASBESTOSI
 


 Fibra d'amiant (al microscopi)
 

 

ASSOCIACIÓ D'AFECTATS PER L'AMiANT

DEMANDES CONTRA URALITA, S,A   (13 DE SETEMBRE DE 2007)

L'empresa Uralita S.A. és una gran empresa que té com a objecte social la fabricació i producció i fabricació de marials de fibrociment utilitzant com a matèries primes ciment, fibres de amiant o asbestos, material reconegut com a altament cancerigen en la normativa espanyola, comunitària i internacional.

El 1907 s'instal·la la entre les poblacions de Cerdanyola dels Vallès i Ripollet. En el seu moment, va ser un important impuls industrial i econòmic per a aquests municipis, on gairebé un 40 % d'aquesta població va arribar a treballar en aquesta fàbrica.

Tot i que la instal·lació de la fàbrica va ser ben rebuda pels habitants de la zona, aquests van acabar pagant un preu altíssim per prestar serveis en aquesta empresa. Més de 300 afectats per intoxicació per haver de treballar en contacte amb l'amiant, que ha derivat en diverses malalties respiratòries, des de càncer de pulmó fins a l'asbestosi. No només van resultar afectats els treballadors d'Uralita, les famílies dels treballadors també van ser encomanades així com persones que vivien a prop de la planta.

Uralita va tancar una part de la seva fàbrica a finals dels 80, tancant definitivament l'any 2000.

Uralita mai no ha reconegut la seva responsabilitat respecte els treballadors intoxicats. El gener de 2004 es crea l'Associació d'Afectats per l'Amiant, que contracta els serveis del Gabinet Jurídic de la UGT així com el despatx Roca i Junyent, amb la finalitat de reclamar a la Seguretat Social les corresponents invalideses atenent al grau de malaltia de cada afectat, així com la responsabilitat i consegüent indemnització davant Uralita per les intoxicacions patides pels treballadors i familiars, així com veïns de la zona on s'ubicava la planta.

 

PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER L'AMIANT GABINET JURÍDIC UGT CATALUNYA

Advocat : D. Patrik O'Callaghan

Reclamacions davant I'INSS

S'han obert 65 expedients. 21 treballadors (8 d'ells per via administrativa) han obtingut la invalidesa en grau total o absolt, on es reconeix que és derivada de malaltia professional.

13 treballadors han vist denegada la sol·licitud per sentència, essent totes recorregudes.

La resta estan en tràmit, en via administrativa o judicial.

Reclamacions per responsabilitat davant Uralita

Les demandes per responsabilitat objectiva presentades fins ara s'han derivat en cinc judicis celebrats als jutjats del Social de Sabadell.

Dos d'aquests judicis van acabar amb sentència favorable als treballadors afectats, amb indemnitzacions de 25.000 i 17.500 €.

Una demanada va ser desestimada, però va ser reconeguda davant del Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya.

Els altres dos estan, a dia d'avui, en espera de sentència.

Tots els treballadors als quals se'ls ha reconegut la invalidesa, tant per via administrativa com judicial, estan en tràmit de presentar la demanda per quantitat en concepte d'indemnització per responsabilitat objectiva.

 

PERSONES NO TREBALLADORES -VEÏNS I FAMILIARS-AFECTADES PER UÀMIANT

GABINET JURÍDIC ROCA JUNYENT S.L.

Advocats : D. Màrius Miró Gili (soci de ROCA JUNYENT, S.L) D. Jordi Calvo Costa (soci de ROCA JUNYENT, S.L)

L'objecte és informar sobre la demanda que a finals d'aquest mes es presentarà contra la mercantil URALITA, S.A.

Les immissions en el medi ambient de les fibres d'amiant han produït com a resultat que els ara demandants hagin contret diverses malalties com plaques pleurals, asbestosi o mesotelioma, l'únic origen de les quals el trobem en l'activitat d'URALITA, S.A.

Si bé és cert que han existit prèviament i amb èxit altres reclamacions d'antics treballadors contra URALITA, S.A la present demanda es caracteritza perquè és la primera a Espanya els demandants de la qual són persones que no han treballat mai a URALITA, S.A sinó que s'han vist exposades a les fibres d'amiant de l'esmentada factoria bé perquè vivien a prop de la mateixa o bé perquè tenien familiars que treballaven a URALITA, S.A que arribaven a casa amb la roba totalment impregnada de pols d'amiant la qual posteriorment era manipulada pels demandants.

És per això que, fruit d'aquesta exposició circumstancial a la pols d'amiant, pateixen actualment malalties que els impedeixen tenir una qualitat de vida normal i que els afecta la seva vida quotidiana, o fins i tot alguns d'ells pateixen malalties mortals.

En l'esmentada demanda s'exercita l'acció de reclamació de danys tant físics com morals i perjudicis per responsabilitat extracontractual contra la societat URALITA, S.A.

Per a l'elaboració de l'esmentada demanda s'han hagut de seguir els següents passos:

Primer, determinar quines persones pateixen malalties pròpies de l'exposició a les fibres d'amiant i la causa de les quals sigui l'activitat de la societat demandada.

- Tot seguit, per als danys físics s'han hagut de realitzar informes mèdics actualitzats que determinin la malaltia i el seu grau. En el cas de les persones mortes és suficient si en el certificat de defunció es determina que la defunció ha estat deguda a una de les malalties pròpies de l'exposició a l'amiant.

Respecte a la reclamació per danys morals, ha estat necessari un informe mèdic que certifiqui l'angoixa quotidiana que és viure amb una malaltia l'evolució de la qual pot ser mortal. S'ha de tenir en compte que en la legislació espanyola les reclamacions per aquest tipus de danys no han estat desenvolupades i que és el jutge qui decideix lliurement la suma a indemnitzar.

Per últim, s'aportaran juntament amb la demanda multitud de documents gràfics sobre URALITA, S.A, les malalties provocades per l'amiant i sobre els demandants.

 

LOS AFECTADOS DEL AMIANTO DE CERDANYOLA Y RIPOLLET PRESENTARAN A FINALES DE MES LA PRIMERA DEMANDA CIVIL CONTRA URALITA POR PARTE DE ENFERMOS PASIVOS.

El Gabinete Jurídico Roca Junyent SL presentará a finales de este mes una demanda civil contra la empresa Uralita S.A en representación de 48 afectados pasivos del amianto, es decir personas que jamás trabajaron en la compañía. Así lo anunciaba ayer la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola y Ripollet en una rueda de prensa en la que contaron con los abogados de Roca Junyent Márius Miró y Jordi Calvo, quienes explicaron los detalles de esta iniciativa, de la cual no existe precedente en España.
Miró explicaba que hace aproximadamente dos años la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola y Ripollet contactaba con el gabinete Roca Junyent para encargarles la defensa de aquellas personas afectadas por el amianto que no habían trabajado nunca en Uralita, iniciándose a partir de entonces "un trabajo ingente, sobre todo por parte de la asociación de Cerdanyola y Ripollet", que culminará con la próxima presentación de la demanda civil. Para ello ha sido necesario, según explicaba Miró, hacer una recopilación de las personas afectadas y establecer una historia vital de las mismas -lugar donde han vivido, acreditar la relación de vecindad o proximidad con Uralitat, etc.-, y por otro lado se han debido realizar informes médicos de los afectados para contar con los dictámenes y certificados suficientes que acrediten que la enfermedad que padecen, el grado de la misma y la conexión de la misma con el amianto.

48 demandantes

La demanda civil que se presentará a finales de mes contra UraJita es de un total de 48 personas, las cuales están afectadas por el amianto a diferente nivel, desde enfermos leves, hasta severos y otros muy graves, e incluso personas fallecidas -hay 7-, En este ultimo caso la reclamación a Uralita la hacen sus familiares.
Esta demanda se caracteriza porque es la primera en España en la que los demandantes son personas que no han trabajado nunca en Uralita, sino que se han visto expuestos a las fibras de amianto de la factoría bien porque vivían cerca de la misma o bien porque tenían familiares que trabajaban allí y que trasladaban a sus domicilios el polvo de amianto a través de la ropa. Como consecuencia de esta exposición circunstancial al polvo de amianto, sufren enfermedades que les impiden tener una calidad de vida normal y que les afectan en su vida cotidiana, e incluso, en algunos casos, sufran enfermedades mortales.
Preguntando acerca de las indemnizaciones que podrían percibir los 48 afectados pasivos que demandarán a Uralita, Márius Miró, explicaba que variarían en función del grado de afectación por el amianto, y no descartaba que en los casos más graves se pudieran alcanzar los 120.000 euros.
Miró concluía explicando que se había ofrecido a Uralita la posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero que la compañía se había negado.

Demandas de ex-trabajadores

La Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola y Ripollet también aprovechaba la rueda de prensa celebrada ayer en el Centre Cultural de Ripollet para dar cuenta de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo desde el Servicio Jurídico de UGT en representación de los afectados activos del amianto, aquellos que trabajaron en la empresa Uralita. Para ello contaron con la presencia del abogado Patrik O'Callaghan, quien se encargaba de exponer los trámites que se han llevado a cabo. El abogado señalaba que en primer lugar se había reclamado el reconocimiento de invalidez, abriéndose 65 expedientes, de los cuales 21 trabajadores -8 de ellos por vía administrativa- habían obtenido la invalidez, reconociéndose ésta como derivada de enfermedad profesional. Otros 13 trabajadores vieron denegada la solicitud por sentencia, siendo todas recurridas, mientras que el resto están en trámite, en vía administrativa o judicial.
O'Callaghan señalaba que la segunda fase de este proceso eran las reclamaciones por responsabilidad ante Uralita, destacando que las demandas presentadas hasta ahora habían derivado en cinco juicios celebrados en los Juzgados de lo Social de Sabadell. La primera demanda fue desestimada, pero reconocida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, mientras que las tres siguientes fueron favorables a los trabajadores afectados, con indemnizaciones de 25.000 euros, 17.500 euros y 2.000 euros, y las otras dos restantes se encuentran a día de hoy a espera de sentencia.
 A fons Vallès 14-9-07
 

Teulada d'una nau d'Uralita a la Ctra. de Barcelona

Bloc 22
Bloc 22
Bloc 22
Oficines
Anunci