El temps a Cerdanyola del Vallès

 Farmàcies de guàrdia

 


 
Una altra imatge de la plaça Enric Granados, en aquesta ocasió de 1964 (Arxiu Col.legi Montserrat)
   Un atasco en la AP-7, en Bellatera, permite detectar un coche con 500 kilos de droga 
Los atascos en la AP-7, entre Sant Cugat y Mollet, son una pesadilla diaria para los miles de conductores que tienen que atravesar el Vallès. Las pesadillas de unos, sin embargo, pueden ser una buena oportun-idad para otros. Es el caso de los Mossos y de agentes de la Agencia Tributaria que detectaron en un atasco a la altura de Bellaterra un coche con 500 kilos de sustancias estupefacientes.

El hecho tuvo lugar el día 4 de octubre y la operación acabó con la de-tención de dos hombres de nacionalidad francesa, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

En el marco de investigaciones independientes dos vehículos de Mossos y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectaron en la AP-7, a la altura de la localidad de Bellaterra, un vehículo con matrícula francesa que estaba parado en una retención de tráfico.

Los agentes observaron, a través del cristal posterior del vehículo, lo que parecían tres fardos de ropa con un cordaje de color verde. La experiencia enseguida les hizo ver que se trataba de los fardos carac-terísticos que se utilizan para el transporte de hachís. Al comprobar 

los datos de la matrícula supieron que el vehículo se había saltado un control policial en la demarcación de Castellón, por lo que se decidió el segui-miento y control del coche.

Durante el trayecto el turismo hizo numerosas maniobras destinadas a detectar y evitar cualquier eventual control policial. Después de circular por la autopista y la carretera N-II en dirección a Francia el vehículo se detuvo en una gasolinera de la localidad de La Jonquera (Girona) donde los agentes decidieron interceptarlo.

La operación se saldó con dos detenidos que fueron puestos a dispo-sición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres. El juez decretó el ingreso en prisión por el arrestado que conducía el coche donde se transportaba la droga y la libertad con cargos para el segundo, que en este caso conducía el vehículo lanzadera. Se decom-isaron cerca de 500 kilos de hachís, los dos vehículos, además de do-cumentación y varios teléfonos móviles.

(revistadelvalles)   12 octubreCalendari oficial de festes laborals a Catalunya
per a l'any 2020.
 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,Article 1

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2020 les següents:

  1 de gener (Cap d'Any)

  6 de gener (Reis)

10 d'abril (Divendres Sant)

13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

  1 de maig (Dia del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

  8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)b) Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d'Aran).

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.


Barcelona, 7 de juny de 2019Esports Cap de Setmana


 

Futbol
 Tercera Divisió

Granollers - Cerdanyola         2 - 2

OK lliga fem.

PHC Sant Cugat - Cerdanyola HC     1 - 6

Lliga Nnal. Catalana

HP Tona - Cerdanyola CH         1 - 4

Lliga Nnal. Catalana Fem.

Cerdanyola CH. - Voltrega B       0 - 2

Primera Catalana fem.

Cerdanyola CH C - Mollet HC       4 - 2

Segona Catalana C

Sitges B - Cerdanyola CH B         3 - 7


Els boscos nous creixen més però són més sensibles
al canvi climàtic
 
Durant el segle XX l’èxode rural va provocar que terres de conreus o de pastures quedessin abandonades, especialment arreu de l’Europa mediterrània. Aquestes terres es van omplir de bosc, un procés lent que avui en dia continua i que ha donat lloc al que coneixem com els “nous boscos”. Quin paper tenen aquests boscos? Són uns aliats en la lluita contra el canvi climàtic?

Un estudi recent publicat a la revista Agricultural and Forest Meteoro-logy i liderat pels investigadors del CREAF Raquel Alfaro-Sánchez i Josep Maria Espelta, demostra que aquests nous boscos creixen més que els boscos que ja existien, descomptant els efectes de l’edat o de la densitat del bosc. Concretament, un 32% més. Això és una bona notícia. Per créixer més ràpid segresten més CO2 de l’atmosfera i podrien contribuir a mitigar l’excés d’aquest gas a l’atmosfera. Segons l’estudi, un dels motius que ha provocat aquest millor creixement és el terreny sobre el que es troben. Els boscos nous han heretat un sòl més fèrtil fruit de les activitats agrícoles i ramaderes que s’hi desenvo-lupaven en el passat.

Per fer l’estudi l’equip de recerca va extreure testimonis de fusta d’ar-bres en fagedes recents (establertes després de 1950) i de preexis-tents (anteriors al 1950) a Osona i el Ripollès. Els anells dels arbres van ser la clau per comprovar aquest creixement, com més amples eren els anells més creixement acumulat hi havia hagut en el mateix període.

L’equip de recerca però va voler anar més enllà i comprovar si aquest creixement més ràpid comportava al mateix temps algun efecte nega-tiu, sobretot en un clima canviant com el que tenim avui en dia. El resultat va ser clar, aquest creixement ràpid fa que els arbres formin una fusta menys densa, fins un 3% menys “Aquest fusta menys densa deixa els arbres en una pitjor situació davant de condicions climàti-ques extremes, com pot ser la sequera, o d’altres esdeveniments com les plagues o les ventades”, comenta la investigadora Raquel Alfaro que ha liderat l’estudi.

(uab.cat) 11 octubreProjecte de reerca participativa
de la fertilitat del sòla a Collserola


 
 
 
En marxa un projecte de recerca participativa, on intervenen diferents productors del Parc Natural, per estudiar la millora de la fertilitat del sòl a Collserola.

El sòl no és un substrat inert sinó una entitat viva, un ecosistema que conté una gran varietat d’espècies animals i vegetals que compleixen multitud de funcions. En els estudis de diagnosi dels sistemes agrícoles realitzats en el marc del procés Alimentem Collserola, s’han identificat diverses problemàtiques en relació amb la fertilitat dels sòls agrícoles de Collserola, que repercuteixen en la salut dels conreus i la disponibilitat per a les plantes de l’aigua i els nutrients que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa un projecte per promoure l’ús del compost local per a la millora dels sòls agrícoles i adaptació al canvi climàtic. Els objectius del projecte són aconseguir un compost adaptat a les necessitats de cada finca, realitzat amb els recursos locals de la zona (com fems d’ovella i la fracció vegetal de residus municipals), i
regenerar les comunitats microbianes dels sòls a partir de l’increment
Visita a una de les finques que participa en el projecte Font: Arran de Terra de matèria orgànica estable. Això permetrà una millor sanitat dels cultius i un menor requeriment d’aigua i fertilitzants exògens.

Durant els dos anys que durarà el projecte, hi participaran cinc finques d’horta i de conreus extensius del Parc Natural, que han col·laborat en el disseny de la recerca perquè s’adaptés a les seves necessitats, i que faran un seguiment de les produccions en les parcel·les experimentals de les pròpies finques.

La recerca és un projecte impulsat per la Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci del Parc Natural de Collserola, l’Espigall i Arran de terra. Compta amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya) i la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica (Govern d'Espanya).  

(ParcNaturalCollserola)
 


Ramon Llull, un cas paradigmàtic entre cultures
 
Ramon Llull, va ser un teòleg i escriptor místic. Nascut a Palma de Mallorca el 12 de gener de 1233, va morir a Bugia (Algèria) el 29 de juliol de 1315.

Pertanyia a una família noble i rica, patge, després senescal del rei de Mallorca, Jaume II, va casar en 1256 amb Blanca Picany, va portar una vida dissoluta fins al moment de la seva sobtada conversió, que va tenir efecte al juliol de 1265, ia conseqüència de la qual va decidir consagrar la seva vida i la seva intel·ligència a la conversió dels infidels.

En el seu afany d'apostolat entre els musulmans, Llull arribava a somiar en l'establiment en tota la cristiandat de seminaris per a la formació de missioners destinats als més remots països i, cap a 1275, va obtenir del seu antic senyor, Jaume II, la fundació en Miramar (Mallorca) d'un convent franciscà en el qual va ensenyar durant deu anys Filosofia i Llengua àrab. Desitjant eixamplar el seu camp d'acció, va visitar diver
-sos centres culturals d'Europa, en els quals donava conferències de propaganda.

En 1285-86 va residir a Roma, on va escriure la seva novel·la utòpica Blanquema (1285, v.) I l'enciclopèdia titulada Fèlix o Llibre de meravelles (1286, v.). Després d'una estada a París ia Mont-Pelier (1289), va marxar a Gènova i d'allà va embarcar per a Tunísia (1291) on finalment va ser detingut i expulsat. Va visitar Nàpols al gener de 1293, va tornar a Roma en 1295, va compondre l'Arbre de la ciència (v.); pel que fa al Arbre de la filosofia i de l'amor,; desenvolupament del Ars amativa boni, va ser sens dubte escrit a París cap a 1298.

Després d'un viatge a Xipre (1300-1302) en 1305 desembarca a Bugia, a la costa d'Algèria, i allí comenza a predicar l'Evangeli. Molt aviat va ser detingut i empresonat pels àrabs; al cap de sis mesos va recobrar la llibertat i va ser enviat a Europa. Potser gràcies al prestigi que li donés aquesta aventura, les conferències que Llull va pronunciar a París, en 1310, van despertar viu interès i un any més tard, l'infatigable apòstol, amb més de vuitanta anys a sobre, veia a la fi els seus projectes adoptats per l'Església.

Encoratjat pel suport de la jerarquia eclesiàstica, va emprendre llavors una nova campanya de propaganda missionera: va estar a Mallorca, a Montpeller, a París, a Messina i finalment, en 1314 va embarcar per a una nova expedició per l'Àfrica del Nord. Poc després d'haver tocat terra a Bugia, va ser lapidat pels habitants i va morir màrtir, víctima de les ferides rebudes.

Va ser el primer escriptor que va tractar qüestions filosòfiques en llengua vulgar -, segueix molt a prop nostre sobretot per les seves pàgines místiques i per les seves admirables poesies, que fan d'ell un dels grans escriptors catalans.
  (M. Mourre)

D’altra banda, la seva producció escrita és fabulosa: 265 títols sobre les matèries més diverses.

La mostra està dividida en 10 àmbits. El primer explica el context mediterrani medieval amb l’expansió comercial i política de la Corona d’Aragó en un moment on el Regne de Mallorca ocupa un espai estratègic de primer ordre.

Els àmbits 2, 3, i 4 se centren ja en el personatge i fan un recorregut pel seu projecte missional, intel·lectual i polític i per la seva producció científica i literària.

Amb els àmbits 5, 6, 7 i 8, s’arriba a la part central de l'exposició, la que es refereix al contacte entre religions a l’edat mitjana, la voluntat de Ramon d’aproximar-se al món musulmà, els seus viatges per Europa i per la Mediterrània i les seves estades al Magreb.

La mostra es clou amb dos àmbits que expliquen les estratègies singulars que Llull va desenvolupar per a la conservació i la propagació de la seva obra, així com la increïble difusió que Ramon Llull ha tingut a Europa en 700 anys.

Programa d'activitats :

Divendres 18 d’octubre, 18 h. Ramon Llull més a prop
Lectura dramatitzada de textos Majors de 12 anys Organitza: Vespres literaris i Aula de Teatre de l’Ateneu

Divendres 26 d’octubre, 20 h. Burruezo & Medievalia Camerata
La música de les tres cultures,
Dervishes & Troubadours Concert de música medieval

Dissabte 16 de novembre, 18 h. La cuina medieval: una cuina de fusió. Taller amb receptes jueves, islàmiques i cristianes. Majors de 14 anys

Diumenge 17 de novembre, 11.30h. El teu nom com en un manus-crit. Taller d'escriptura medieval Activitat per a tots els públics

Dissabtes: 12 d’octubre, 9 de novembre i 14 de desembre 18.30 h. Ramon Llull. L'encontre entre cultures
Visita guiada a l’exposició. Majors de 12 anys

Del 5 de setembre al 15 de desembre. Descobrim Ramon Llull i el seu temps. Joc per visitar l’exposició en família

Totes les activitats són gratuïtes i es faran al Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver, si no s’indica expressament una altra localització.
El Museu ofereix servei de canguratge en les activitats per a públic adult.


 REFRANYS
 
L'octubre, molt suc i poc bruc
(en al.lusió a les plujes d'aquest mes)
Quan a l'octubre es fa fosc, busca la bora del foc
Quant l'octubre
és a la fi, Tots els sants ja són aquí
Quan trona pel mes d'octubre, neu segura
Malalt d'octubre, la terra el cura
(pot ocasionar.li la mort)


 
 


Festival Blues de Cerdanyola

Fins al 13 d'octubre

DIUMENGE 13

BLUES FINALPARC DEL TURONET
12:00 h - SOLÀ & ESTELLA.
13:15 h - MALACARA & WILSON BAND.
14:30 h - BLUEROOMESS.

BLUES ALS BARS
13:00 h - METER MANO RARA  (Taller infantil de construcció de guitarres antigues Blues). LA PETANCA (ptge. de Codonyers, 6)
18:00 h -SOUL FURY. THE 1916 IRISH PUB (c. de l’Església, 9)
19:30 h - OPEN MIC ESPECIAL BLUES. MERCAT DE FONTETES (c. dels Reis, 22)
21:00 h -PAQUITO BLUES BAND.LA PETANCA (ptge. de Codonyers, 6)

Cerdanyola, terra d'ibers 
 
Cada segon diumenge de mes el Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver ofereix als visitants la possibilitat de fer una visita guiada a l'exposició permanent dedicada a la cultura ibèrica de la tribu dels laietans, en la que es poden veure, distribuïts en set àmbits temàtics, més de 500 objectes arqueològics procedents de les excavacions de diferents jaciments de Cerdanyola i reconstruccions, interactius i audiovisuals.

De la mà de la guia els participants podran descobrir l'origen i desapa-rició de la Cultura Ibèrica, l'organització de la societat, l'urbanisme i les activitats artesanals, la vida quotidiana de les familiars o les creences i misteris encara indesxifrables d'aquesta cultura sobre la vida quotidiana dels ibers.

En aquesta visita, entre d'altres aspectes de la cultura ibèrica, es podrà veure quines activitats feien les dones i quin paper tenien dins de la societat ibèrica.

 
La visita es pot complementar amb un recorregut lliure per restes arqueològiques del poblat i els tres edificis ibèrics reconstruïts. activitat per a majors de 8 anys.

Visita guiada gratuïta, a les 12 h, a l’exposició permanent amb l’entrada
Horaris museu:

Dissabte: 11-14.30 i 16.30-20 h
Diumenge: 10.30-14.30 h

Lloc: Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver (Carrer de València, 19) 


Dimarts 15 a les 18 h.

Inauguració del Festival
de Curtmetratges de Ficció
Tardor 2019 
Inauguració del Festival de Curtmetratge Ficció de Tardor amb una sessió de curtmetratges convidats de Cerdanyola

Lágrimas de Sangre (TCC, ES, 2019)
Retratato (Albert Pueyo, ES, 2019)
Nina de paper (Pedro Celma, ES, 2017)

Hora: 18.00 h
Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola (carrer de Sant Martí, 88)
Organitza: Plat Artístic 
 Un estudio de la UAB apunta que todas las especies del planeta comparten "la misma ley del crecimiento" 
 También sugiere reexaminar la Teoría Metabólica de la Ecología

Un estudio del Institut de Ciència i Tecnologia (Icta) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha apuntado que todas las especies que habitan en el planeta comparten "la misma ley del crecimiento". Se trata de un trabajo, desarrollado en la era 'big data', publicado esta semana en la revista científica PNAS, y que con miles de datos de estudios ha demostrado que "a pesar de la infinita variedad de seres vivos, muchas de las características más importantes de la vida siguen leyes universales", ha señalado la UAB este lunes en un comunicado.

El proyecto, liderado por el investigador del Icta-UAB, Ian Hatton, ha mostrado cómo el metabolismo, la abundancia, el crecimiento y la mortalidad siguen "relaciones extraordinariamente coherentes con el tamaño del cuerpo", desde las bacterias más pequeñas hasta la balle-na azul, por eso Hatton ha sugerido la posibilidad de la existencia de un proceso fundamental en el corazón de los sistemas vivos que aún no se entienden completamente.

Otra de las "evidencias" que ha revelado la observación es reexaminar la Teoría Metabólica de la Ecología, que defiende que la tasa metabó-lica de un organismo es el límite principal de muchos otros rasgos vitales, entre los que se incluye la velocidad de crecimiento. "Uno de nuestros hallazgos clave es que los límites a la velocidad a la que puede crecer un organismo parecen frenar el metabolismo, en lugar de al revés", ha manifestado el coautor del estudio e investigador del Icta-UAB, Eric Galbraith, y ha recalcado la importancia de comprender el crecimiento en general podría resultar de gran importancia. Hatton ha afirmado que "lo que resulta sorprendente es que no importa dónde mires ni de qué tipo de sistema vivo se trate, todo parece seguir la misma ley de crecimiento".

El documento, liderado por el Icta-UAB, también cuenta con la colabo-ración de Universidad de Princeton (Estados Unidos), la Universidad de Chales (República Checa) y el CNRS (Francia). (EUROPA PRESS)

(lavanguardia.com) 7 octubre


Passejada per Collserola.

Itineraris a l'entorn de l'Àrea de lleure
i el Centre d'Educació Ambiental Can Coll
 
Els boscos són, principalment, pinedes de pi blanc amb alzinars joves al sotabosc que s'estan regenerant després d'haver-se abandonat l'explotació forestal. Hi ha racons amb pinedes de pi pinyer. A les fondalades podem trobar alzinar amb roures, i a la vora dels torrents, vegetació de ribera. Els cultius són sobretot de secà, i n'hi ha tant a les clarianes interiors com a la línia de contacte entre la muntanya i el pla. Aquest mosaic de paisatges crea un ambient molt favorable per a la fauna.

En aquestes passejades us convidem a descobrir les vistes panoràmiques del Vallès i de la Serralada Litoral i Prelitoral des del puig de la Guàrdia i el turó de l'Ermità; a caminar pels ambients frescals dels torrents de Can Coll, Can Codonyers i Can Cerdà; a descobrir l'activitat agrícola que encara perdura al parc, i a passejar pel bosc per descobrir les plantes i els rastres i els senyals dels animals que hi habiten.

Parc Natural de la Serra de Collserola Can Coll La finca de Can Coll, de 238 hectàrees, és la més extensa del parc. Inclou el Centre d'Educació Ambiental Can Coll, ubicat a la masia. Els diumenges al matí, és obert a tothom i funciona com a punt d'informació i acollida dels visitants del parc. A l'altre costat de la carretera, hi ha ('Àrea de Lleure, situada en unes antigues feixes de conreu de la finca. És oberta tots els dies de la setmana, menys els dimarts.

Centre d'Educació Ambiental Can Coll Obert al públic els diumenges, de 9.30 a 15 h, excepte juliol, agost, de Nadal a Reis i Pasqua Punt d'informació i venda de publicacions del parc Visites a la masia, la granja i la Feixa dels Ocells (de novembre a febrer), exposició permanent "L'home i el medi a Collserola" i audiovisuals del parc Activitats educatives concertades, entre setmana Centre de Documentació i recursos educatius del parc, entre setmana Tel. 93 692 03 96 - 93 692 29 16 Adreça electrónica: cancoll@parccollserola.net - cdre@parccollserola.net

Area de lleure de Can Coll Obert tots els dies de la setmana, excepte els dimarts Serveis: barbacoes amb graelles i venda de llenya i carbó, bar-restaurant i quiosc-berenador; vàter adaptat; tel. 93 580 69 86
Accés en transport públic: RENFE (estació de Cerdanyola) i autobús urbà Can Coll - Canaletes (Sarbus, tel. 93 580 67 00) Accés rodat: ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2 www.parcnaturalcollserola.cat


PASSEJADA  A LA FONT DE SANT PAU


(2,7 - 4,9 km) 45- 75 minuts. ================
Sortim de la parada d'autobús de l'Area de Lleure de Can Coll, travessem la carretera i enfilem la pista que té una cadena a la dreta de l'entrada principal del Centre d'Educació Ambiental Can Coll.

Seguim el camí en direcció a ponent fins a arribar al cap de 12 minuts a una esplanada. Girem a l'esquerra, gairebé 180 graus, i remuntem cap als turons de Can Coll. Uns 10 minuts més tard arribem al recinte de Can Coll i deixem un camí amb cadena a l'esquerra i una mica més amunt la bassa de Can Coll.

Prenem la pista ampla de la dreta que puja en direcció a Can Codonyers. Després d'uns 7 minuts ens desviem a l'esquerra per un corriol que va a la Flor de Maig. El bosc és una pineda amb un sotabosc d'alzinar que s'està refent. Trobem molts pins que el vent ha fet caure i és fàcil observar-hi rastres de la presència d'animals: petjades, pinyes rosegades per esquirols i terra remenada per porcs senglars. Arribem a un camí més ample 7 minuts més tard. Girem a la dreta.

Més endavant trobem el rètol que indica la font de Sant Pau (si voleu, hi podeu baixar directament per les escales de fusta). Us aconsellem
continuar pel mateix camí per arribar-hi des de l'altre vessant. Després d'uns 3 minuts, trobem un camí ample i trenquem a l'esquerra. Davant
nostre hi ha la tanca del recinte de la Flor de Maig. Poc després trobem el pal indicador amb el rètol de la font de Sant Pau, on tornem a girar a l'esquerra.

En 4 minuts arribem a la font, un escenari amb uns magnífics exemplars de plataner. La font de Sant Pau va estar soterrada i perduda durant dècades, fins que uns amics del parc especialistes en fonts la van retrobar l'any 1997.

Travessem el torrent i pugem per les escales de fusta. Tombem a la dreta. Seguim el camí fins que, al cap de 6 minuts, trobem a l'esquerra una zona de vegetació molt aclarida: és una franja de protecció d'incendis que fa de tallafocs. Cal que estiguem alerta, perquè hem de prendre el corriol que passa pel mig de la franja.

Seguint sempre la mateixa direcció, en uns 9 minuts arribem a la tanca del recinte de Can Coll. A partir d'aquí refem la pista ampla de baixada cap a la carretera i l'Area de Lleure.

(*) Els diumenges que el CEA Can Coll està obert, els itinararis verd i marró es poden començar i acabar a la mateixa masia. Punt d'inici : al final de l'esplanada, al costar esquerra de la bassa.Investigadors de la UAB
lideren un projecte
per millorar el benestar animal
a les granges
 
ACN Cerdanyola del Vallès.-Un projecte liderat per la UAB pretén millo-rar el benestar dels animals a les granges. Es diu ClearFarm i vol oferir informació a temps real dels animals per saber el seu estat en tot moment. Es tracta d'una plataforma que recull dades com la mobilitat o els hàbits alimentaris del bestiar gràcies a diversos sensors. La infor-mació serà traslladada a grangers i consumidors per ajudar-los en la seva producció i presa de decisions de compra. El coordinador del projecte, Xavier Manteca, explica que la iniciativa, que compta amb una dotació de sis milions d'euros de la Comissió Europea, se centra en el bestiar porcí i lleter i pretén "contribuir a una producció més sostenible en els dos sistemes ramaders amb més producció a Europa".

El projecte, liderat per la Facultat de Veterinària de la Universitat Autò-noma de Barcelona (UAB) i en el qual hi participen tretze institucions europees de sis països diferents, té l'objectiu de millorar l'estat de benestar de porcins i les vaques lleteres a les granges i ajudar al consumidor en la seva presa de decisions, oferint-li informació sobre els productes d'origen animal que vol comprar. "A través d'aquest projecte, volem fomentar la innovació i explotar plenament les noves possibilitats tecnològiques per permetre un millor benestar animal a tota la cadena de producció i contribuir així, a una producció sostenible del bestiar", explica Xavier Manteca, investigador del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB i coordinador del projecte.

La plataforma permetrà recollir dades a través de diferents sensors capaços de controlar variables relacionades amb el comportament dels animals, la seva salut física i mental, l'impacte ambiental i la productivi-tat. Per exemple, es posaran collars amb sensors a les vaques i porcs per analitzar com es mouen per la granja i quantes vegades van a men-jar o beure. També hi haurà sensors que oferiran informació sobre els espais en què es troben els animals, com la temperatura i la humitat.

Aquestes dades es traslladaran a una plataforma que, mitjançant un algoritme, dissenyarà la informació a la qual grangers i consumidors tindran accés. La voluntat dels investigadors es que això permeti als ramaders "anticipar-se als problemes i fer canvis o millores" i, als consumidors "conèixer la història del benestar del producte que comprin escanejant, per exemple, un codi QR".

El projecte ClearFarm tindrà una durada de 4 anys i es posarà a prova en vàries explotacions ramaderes de bestiar porcí i lleter de diversos països d'Europa

(ccma.cat) 4 octubreL’any hidrològic 2018-2019 acumula un important dèficit
de pluja sobretot a partir d’aquest estiu


 


    Agència Catalana de l'Aigua 3 d’octubre de 2019
El festival Choreoscope ofereix descompte als socis i sòcies de l'APdC i als amics i amigues de la dansa 
 
 
Choreoscope, el Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barce-lona, celebrarà 7 anys de cinema de dansa del 15 al 20 d'octubre.

Enguany ha preparat una programació més diversa i amb més estrenes que mai: En total, el festival projectarà 48 curts, 2 documentals, 2 sèries i un llargmetratge. Comptarà amb diverses seus: la Filmoteca de Catalunya, el Cinema Maldà i la plataforma Filmin com a seu virtual del festival. També s'han programat sessions excepcionals al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc i a l'Ateneu  de
Cerdanyola del Vallès. En el marc del festival hi haurà una exposició fotogràfica a l'Arts Santa Mònica.

Entre tota la programació, Choreoscope celebra la carrera d'una de les ballarines més influents del panorama artístic nacional: Sol Picó. Per fer-ho, inaugurarà aquesta edició amb el documental dirigit per Susanna Barranco Amb el cor al genoll (2019). S'estrena en primícia a Catalunya, mostra el dia a dia de la ballarina Sol Picó després d'haver guanyat el Premi Nacional de Dansa (2016). També reflexiona com el pas del temps afecta la carrera d'una ballarina.

Per altra banda, enguany el festival trenca esquemes i ha programat
una sessió de dansa sexualment explícita: XXXplicit Dance. Els assis
tents podran veure els 12 curts al Maldà el dissabte 19 d'octubre. A

més  la sessió comptarà amb l'actuació de la ballarina Esther Martí i la seva peça Delete.

A més, el festival ha volgut homenatjar el voguing hereu del Paris is burning. Per fer-ho, s'ha aliat amb Vice i Filmin per projectar els capítols de la sèrie My house, estrena en exclusiva a Espanya. La sessió Planet voguing tancarà el festival (diumenge 20 d'octubre) amb la presència d'Anna Yang, mare de la casa Kiki House of Ubetta - Espanya.

En total Choreoscope presenta en primícia fins a cinc títols diferents. A part del documental inaugural, Amb el cor al genoll (2019), que s'estrena per primer cop a Catalunya, el documental neozelandès The Heart Dances (2018) es projectarà per primer cop a Europa.A més, els dos primers episodis de la sèrie My house, produïda per Viceland i pel productor executiu Spike Jonze, també es projectaran per primer cop a Espanya, així com el llargmetratge Somos Calentura (2018).

Els socis i sòcies de l'APdC, així com els amics i amigues de la Dansa, tenen 1 euro de descompte presentant el carnet a les taquilles.  

(dansacat)   4 octubre

Dijous 10 a partir de les 9 h. a les escoles participants
3a Bicicletada de Camins Escolars
 
Dimarts 15 a les 18 h. al MAC
Inauguració del Festival de Curtmetratges de Ficció Tardor 2019
Dimecres 16 a kes 19:30 h. al MAC
Presentació del llibre “RED, HOT & BLUE. 70 relatos de lo insólito" a càrrec del seu autor, Danny Romero Mas. Activitat gratuïta.

Dijous 17 a les 19 h. A la Sala Enric Granados
CAFE AMB LLETRES. Maria Carme Roca vindrà a parlar de la seva última novel·la
 

 11, 12 i 13 d'octubre

Jornades Europees del Patrimoni als Museus 
 
Un any més, El Museu de Ca n'Oliver i el Museu d'Art de Cerdanyola se sumen a les Jornades Europees de Patrimoni amb l'organització de diverses activitats l'11, 12 i 13 d'octubre. Tots dos museus oferiran jornades de portes obertes i també diverses i variades activitats.

Museu d'Art de Cerdanyola-Can Domènech. Portes obertes
Divendres 11 i dissabte 12, de 17 a 20 h
Diumenge 13, d'11 a 14 h

Diumenge 13 d'octubre, 12 h
Itinerari Modernista i Safari Fotogràfic amb la col·laboració de l'Associació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet.
Amb la visita a l'exposició 'El modernisme i les flors', explicant els detalls florals que té el mateix edifici del museu.
Deprés recorregut per alguns dels edificis modernistes més significatius del barri de Sant Ramon per arribar fins al cementiri municipal on hi ha nombrosos exemples de decoració floral modernista.
Lloc: inici al Museu d'Art de Cerdanyola (carrer de Sant Martí, 88)
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. Portes obertes
Dissabte, 12 d'octubre, d'11 a 14:30 i de 16:30 a 20 h
Diumenge, 13 d'octubre, de 10:30 a 14:30 h

Diumenge 13 d'octubre entre les 10h i les 14h
Portes obertes de l'ermita de Sant Maria de les Feixes i l'església de Sant Iscle de les Feixes
Visites guiades als dos temples, la de Santa Maria començarà a les 11h i la de Sant Iscle a les 12:30h.
Diumenge 13 d'octubre a les 12h
Visita guiada gratuïta a la seva exposició permanent 'Laietània, terra d'ibers'.
Lloc: Museu de Ca n'Oliver (carrer de València, 19)
Preu: Gratuït
Organitza: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Una trentena de cerdanyolencs
reben
un homenatge
per
complir 80 anys
 
 
L’alcalde, Carlos Cordón, i la regidora de Gent Gran, Carme Arché, van participar en el seu primer acte d’homenatge a les persones de la
ciutat que aquest any compleixen 80 anys. Al llarg de l’any s’han fet tres actes d’homenatge per donar cabuda a les 250 persones que viuen
a la ciutat.
Preservar el patrimoni històric: Can Coll com a exemple 
Pel seu important valor patrimonial i etnogràfic la recuperació dels elements del passat agrícola de la serra és una de les tasques que es desenvolupa a diferents espais del Parc i, sobretot, a la finca de Can
Coll, seu del Centre d’Educació Ambiental del Parc.

Un dels trets històrics més destacats del passat agrícola de la finca de Can Coll són les feixes delimitades per murs de contenció, de gran desnivell. Aquestes construccions serien avui dia impensables pel seu elevat cost, per això esdevenen un element de valor patrimonial i etnogràfic a conservar.

Enguany s’ha fet la recuperació del mur de pedra d’una de les feixes, pot ser el de més valor, dels tancats de la granja de Can Coll. La part on s’ha actuat és la meitat del mur quedes de l’origen ja estava compost per pedra i restes de totxo. A la resta de mur format per morter de calç i ciment amb pedra de riu petita, no s’ha actuat.

El mur original és autoportant però amb el pas del temps el fred, la calor, etc., s’ha anat degradant i fentcavitats, és a dir, perdent molt material de la secció del mur, fet que provocava la caiguda de les peces de l'acabament de la part superior del mur.
En els treballs duts a terme, el que s’ha buscat ha estat sanejar totes les parts més degradades i arribar fins al material més cohesionat i estable, zones on ja era necessari sanejar amb maquinària més potent. Aleshores s’ha continuat amb el mateix pendent del talús original per donar-li estabilitat, excepte a la zona del revolt, on el grau d’inclinació éssuperior, per tal de donar encara més estabilitat, reomplint per darrere amb morter i pedra.

Una part de la pedra utilitzada ha estat recuperada d’altres murs de pedra seca que han anat caient i dispersant-se amb els anys pels camps de conreu. La resta, l’hem anat a buscar per la mateixa finca, la qual cosa ha comportat passar moltes hores recollint i buscant pedres.

S’han recuperat tots els forats d’escorrentia d’aigües pluvials existents amb peces recobrades de la masia mateixa, que s’havien guardat per a aquests casos, i també s'ha refet la part de l'acabament del revolt, que havia caigut per la degradació i el pas del temps.

A la base del mur s’ha fet una sabata correguda armada per donar més estabilitat. Els treballs han durat quatre setmanes.

(parcnaturalcollserola)

         
          
       

                Tal mes de setembre de fa 50 anys


            Mesos anteriors


 Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l’Estat espanyol.


L’Organització Mundial de la Salut celebra des de fa 15 anys el Dia Mundial del Donant de Sang.

L’objectiu és sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d’aconseguir l’autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.


Visites de la Unitat Movil del Banc de Sang
   Cerdanyola del Vallès
 

Dimarts, 29 d'octubre de 10 a 14 / 16.30 a 20 h.
UAB Facultat de Medicina. Vestíbul davant consergeria
Bellaterra

Dimecres, 30 d'octubre de 10 a 14 h.
UAB Facultat de Medicina. Vestíbul davant consergeria
Bellaterra

Dijous, 31 d'octubre de 9.30 a 14 h.
Vestíbul. UAB Veterinària - Bellaterra

Dies Internacionals i Mundials
 

 
13 d'octubre - Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres
13 d'octubre - Dia dels Oncles
13 d'octubre - Dia Mundial de la Trombosi
14 d'octubre - Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments
14 d'octubre - Dia Mundial de la Costurera
14 d'octubre - Dia Mundial de la Espirometria
15 d'octubre - Dia Mundial del Rentat de Mans
15 d'octubre - Dia Mundial de la Dona Rural
16 d'octubre - Dia Mundial de l'Alimentació
16 d'octubre - Dia Internacional del Cap
16 d'octubre - Dia Mundial del anestesiòleg
17 d'octubre - Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa
17 d'octubre - Dia Mundial contra el dolor
18 d'octubre - Dia Mundial de Protecció de la Natura
18 d'octubre - Dia Mundial de la Menopausa
19 d'octubre - Dia Internacional del Càncer de Mama
19 d'octubre - Dia Internacional del Mandrós
20 d'octubre - Dia Mundial de l'Osteoporosi
20 d'octubre - Dia Mundial de l'Estadística
20 d'octubre - Dia Internacional del Xef
20 d'octubre - Dia Internacional del Controlador Aeri
21 d'octubre - Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia
22 d'octubre - Dia Internacional de la Tartamudesa
22 d'octubre - Dia Internacional de la Oscil·lació
22 d'octubre - Dia Internacional de la Síndrome de Phelan-McDermid
23 d'octubre - Dia Mundial d'Acció per a la supervivència infantil
23 d'octubre - Dia Internacional de la Síndrome de Kabuki
24 d'octubre - Dia de les Nacions Unides
24 d'octubre - Dia Internacional contra el Canvi Climàtic
24 d'octubre - Dia Mundial contra la Pòlio
24 d'octubre - Dia Internacional de les Biblioteques
24 d'octubre - Dia Mundial d'Informació sobre el Desenvolupament
25 d'octubre - Dia Europeu de la Justícia
25 d'octubre - Dia Mundial de Karate
27 d'octubre - Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional
27 d'octubre - Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
27 d'octubre - Dia Internacional de la Correcció o Dia del Corrector de Textos
28 d'octòbre - Dia Mundial de l'Animació
28 d'octòbre - Dia Mundial del Judo
29 d'octubre - Dia Mundial de l'Ictus
29 d'octubre - Dia Mundial de la Psoriasi
31 d'octubre - Dia Mundial de la Ciutats
31 d'octubre - Dia Mundial de l'Estalvi
31 d'octòbre - Halloween
 Montcada, Ripollet y Cerdanyola quieren reactivar
la construcción del hospital Ernest Lluch 
La alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, y los alcaldes de Ripollet, José María Osuna, y de Cerdanyola del Vallés, Carlos Cordón, se reunieron el jueves 19 de septiembre en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès para hablar de los temas que afectan a la Mancomunidad Intermunicipal Cerdanyola del Vallès – Ripollet – Montcada i Reixac.

El Hospital ligero Ernest Lluch y su reactivación fue uno de los temas tratados en la reunión. Campos, Osuna y Cordón acordaron solicitar una entrevista con la Consejera de Salud, Alba Vergés, con el obje-tivo de analizar el estado del proyecto y su viabilidad para atender las necesidades de una población de los tres municipios que supera los 130.000 habitantes.

Con esta reunión se quiere dar continuidad a los encuentros que a finales del anterior mandato se produjeron con el CatSalut.
 Actualmente, los hospitales del Parc Taulí, uno de los más saturados de Europa, y de la Vall d’Hebron, son los centros de referencia para Cerdanyola, Ripollet y Montcada i Reixac.

La alcaldesa y los alcaldes marcaron otras líneas de trabajo para la Mancomunidad. Así, la N-150, conocida como carretera de Barcelona,
y su pacificación y encaje en los tres municipios se trabajará junto con otras administraciones de ámbito supramunicipal con el objetivo de atender las demandas de la ciudadanía.

También acordaron estudiar la realización de un Programa de Actua-ción de la mancomunidad que recoja las actuaciones previstas por el ente supramunicipal.

Por otra parte, durante el encuentro, los alcaldes de Ripollet y Cerdan-yola creyeron oportuno trabajar conjuntamente sobre la situación del barrio de Can Tiana Puente Viejo y emplazaron a una próxima reu-nión bilateral sobre este tema.

El alcalde de Cerdanyola del Vallés, Carlos Cordón, es el presidente actual de la Mancomunidad Intermunicipal Cerdanyola del Vallès – Ripollet – Montcada i Reixac.

(revistadelvalles.es) 24 setembre
X Aniversari Museu d'Art de Cerdanyola 
 
 
 
 
Ahir es va celebrar el X Aniversari de la inauguració del Museu d'Art de Cerdanyola que va obrir les portes el 10 de setembre de 2009. Un nombrós grup d'espectadors es van donar cita des de minuts abans que es abrisen les portes per retre homenatge a aquest petit museu però que està carregat de grans obres i autors que es van identificar durant anys amb Cerdanyola.

Va resultar una reunió molt emotiva amb grans oradors, el director del Parc de l'Alba, Pere Solà; la regidora Josefa Rivera Dueñas; l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón i altres convidats.

Els actes d'aquest aniversari continuaran durant els propers mesos si des d'avui ja es pot veure l'audiovisual de Les dames de Cerdan-yola
.  Localitzen dos grups de neurones implicades en la Síndrome de Leigh
 
La Síndrome de Leigh afecta 1 de cada 40.000 nou nats, i és produïda per una deficiència en els mitocondris, que són els encarregats de generar l’energia necessària per tal que la cèl·lula pugui funcionar correctament. Així, les cèl·lules que necessiten més aportació energètica són les que es veuen més afectades: les del cervell i els músculs.

Recentment, el laboratori de Neuropatologia mitocondrial de l’Institut de Neurociències de la UAB, dirigit per Albert Quintana, ha publicat a la revista eLife un article on descriuen quines neurones són les responsables de diferents afectacions que es produeixen en aquesta malaltia. La generació de dos nous models de ratolí de la malaltia permet entendre’n millor les causes i obre les portes a futures investigacions per a trobar-ne un tractament.

Per tal d’esbrinar quines eren les neurones responsables dels diferents símptomes de la malaltia, s’ha “desactivat” el gen Ndufs4, una peça clau del mitocondri, en tres tipus de neurona: glutamatèrgiques (amb funció activadora), GABAèrgiques (amb funció inhibidora) i colinèrgiques (que controlen la funció dels òrgans). Els ratolins amb neurones colinèrgiques modificades no presentaven cap manifestació de la malaltia, mentre que la resta sí: en ambdós casos els individus tenien un pes corporal molt baix i patien una mort prematura. Per tant, per primera vegada hi ha evidències que les neurones que alliberen glutamat i GABA estan relacionades amb la síndrome de Leigh, mentre que en el cas de les colinèrgiques, tot indica que no és així.

A més, s’han observat diferències notables entre els dos tipus de neurones relacionades amb la malaltia. Els individus amb afectacions en neurones activadores presentaven greus problemes en la respiració i la psicomotricitat, funcions relacionades amb el
tronc encefàlic, on se situen aquests tipus de neurona. Aquells individus amb afectacions en neurones inhibidores, en canvi, presentaven episodis d’epil·lèpsia severa, ja que la funció d’aquestes neurones és evitar l’activitat cerebral que pot conduir a aquest tipus de trastorn, i mort prematura.

Aquests descobriments s’han pogut comprovar a diferents nivells i utilitzant diferents tècniques, i suposa un pas molt important per tal d’iniciar una investigació per a desenvolupar-ne un tractament.

“Una de les grans preguntes sense resposta a la malaltia mitocondrial és identificar per què només determinades neurones es veuen afectades i quin paper tenen en el desenvolupament de la malaltia. En aquest estudi hem desenvolupat nous models de la síndrome de Leigh, que ens han permès posar nom a aquestes neurones i aclarir la seva implicació a la malaltia” explica Albert Quintana.

Actualment, aquesta malaltia no té cura i condueix, en la gran majoria dels casos, a la mort prematura. Amb estudis com aquest es poden començar a estudiar tractaments específics en funció del tipus de neurona que estigui afectada en cada pacient.

La recerca, dirigida pel professor del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB Albert Quintana, investigador de l’Institut de Neurociències de la UAB (INc), i amb Irene Bolea com a primera signant, també investigadora de l’INc, ha comptat amb la col·laboració d’investigadors del Seattle Children’s Research Institute (EUA), del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) i de la Universitat de Washington, als EUA. 
 

(uab.cat)  17 setembreLa ciudadanía podrá hacer aportaciones sobre el futuro urbanismo metropolitano de Barcelona 
La ciudadanía podrá hacer aportaciones sobre el futuro del urbanismo a partir de este lunes en la sesiones participativas del avance del Plan De Urbanismo (PDU) metropolitano de Barcelona, que el Consejo Metropolitano aprobó el 27 de marzo de 2019.

En un comunicado, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha explicado que este proceso se iniciará con una sesión de presentación en el Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB) y abrirá un periodo de 3 meses en que "ciudadanos, profesionales y sociedad civil organizada podrán ser partícipes de los contenidos del futuro PDU".

El proceso de participación se organiza en dos sectores diferencia-dos: debates temáticos en colegios profesionales y sesiones ciudada-nas en diferentes municipios metropolitanos.

Los debates en los colegios profesionales se plantearán a partir de una sesión explicativa del contenido del Avance del Plan y se articula-rán en seis ámbitos temáticos: infraestructura verde, ciclos de materia y energía, desarrollo socioeconómico, cohesión social y movilidad.


Los debates ciudadanos serán seis sesiones --una por cada ámbito territorial identificado, a excepción de Barcelona con dos-- que tienen el objetivo de "difundir el contenido del Plan, conocer las visiones y recoger los sugerimientos de los habitantes de la metrópolis".

Paralelamente a las sesiones presenciales, se han habilitado canales de participación online con un espacio de recogida de sugerimientos y una encuesta.

EXPOSICIÓN ITINERANTE 'METRÒPOLIS DE CIUTATS'

Este lunes se abren las puertas de la exposición 'Metròpolis de ciutats' en el Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobregat (Barcelona), "una muestra itinerante que pretende acercar el futuro urbanismo metro-politano a la ciudadania de una manera fácil didáctica y pedagógica".

La exposición estará disponible hasta el 29 de septiembre y posteriormente pasará por los municipios de el Prat de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, Badalona (Barcelona) y Barcelona. (EUROPA PRESS)

(lavanguardia.com) 16 setembreMisssió Alba obre les inscripcions per aquest curs després de l'èxit
de la primera edició
 
Les classes de 5è i 6è de primària que vulguin participar a la segona edició de Missió ALBA ja es poden apuntar a www.missioalba.cat. Enguany s'ofereixen 400 places per professorat de tota Espanya, des-prés de la bona rebuda que va tenir el projecte educatiu del Sincrotró ALBA en la primera edició, que va comptar amb més de 250 docents i 7.000 alumnes de tot el país.
Missió ALBA està a punt per començar la seva segona edició. El projecte educatiu impulsat pel Sincrotró ALBA, l'única font de llum de sincrotró d'Espanya, va ex-haurir les seves places el curs passat i enguany augmenta un 40% l'oferta, esperant arribar als 400 docents inscrits, que podran participar amb les seves classes de 5è i 6è de forma totalment gratuïta. Missió ALBA es desenvolupa a través d'internet, els seus continguts estan relacionats amb la ciència del Sincrotró i responen a les exigències del currículum oficial per aquesta etapa educativa. El registre estarà dispo-nible fins el 20 d'octubre de 2019 i la Missió començarà el gener de 2020.

Tant alumnat com mestres van valorar molt positivament la primera edició de Missió ALBA, sent "una manera diferent, estimulant i motiva-dora de presentar la ciència" que "aporta recursos i seguretat als mes-tres a l’hora de fer experiments a l’aula" i "permet entrar en contacte amb personal científic de forma propera", en paraules dels propis par-ticipants.

Enguany es preveu que en total més de 10.000 alumnes de tota Espanya resolguin els 4 reptes relacionats amb la matèria, la força, l'energia i la llum que els plantejaran membres del personal de l'ALBA a través de la plataforma de laboratoris virtual. Amb el lema de fer visible l'invisible, l'alumnat experimentarà a l'aula seguint les instruc-cions de l'equip del Sincrotró per arribar a trobar la resposta
científica al repte, fins a completar tota la missió. Segons els mateixos alumnes "són reptes senzills que en realitat t'ensenyen moltes coses complicades, a la vegada que t'ho passes bé experimentant amb els companys".

Equips de tota Espanya estaran intentant resoldre la missió al mateix temps. Entre tots els que ho aconsegueixin se sortejaran premis com samarretes de Missió ALBA, videoconferències amb l'equip del Sincro-tró que els ha animat a experimentar i la visita d'aquests a l'escola guanyadora del premi final.

Els objectius del projecte són fomentar la ciència entre els més joves transmetent-ne una visió propera, positiva i motivadora així com oferir als docents recursos per treballar la ciència de manera experimental. Impulsat pel Sincrotró ALBA, Missió ALBA compta amb el suport de l'Obra Social "La Caixa" i ha estat produïda en col·laboració amb la cooperativa Eduxarxa.  Cerdanyola del Vallès, 9 de setembre


Els vitralls de
Les Dames de Cerdanyola,

peces emblemàtiques del Museu d'Art de Cerdanyola(MAC), han estat proclamats
Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) El Govern declara el 26 de novembre com el Dia de l'Arribada del poble gitano
a Catalunya 
La declaració, aprovada durant la reunió de l’Executiu, suposa un altre pas històric en el reconeixement i l’equiparació de drets del poble gita-no respecte a la societat de la qual formen part

El Govern ha acordat declarar el 26 de novembre com el Dia de l’Arri-bada del Poble Gitano a Catalunya. Amb aquest gest, es fa un reconeixement a les aportacions a la cultura i a la història del país per part d’aquest poble, present a Catalunya des de fa més de 600 anys.

S’ha escollit aquesta data atès que el primer document que testimonia l’arribada dels gitanos i gitanes a territori català data del 26 de novembre de 1415. Alfons V, que en aquell moment era duc de Girona i que més tard va ser rei d’Aragó, va signar a Perpinyà un salconduit en català a Tomàs de Saba, fill d’Anthony de Saba «de l’Índia», que anava en pelegrinatge cap a Santiago de Compostela. Malgrat que es disposa de poca informació sobre la figura de Tomàs de Saba, el guiatge signat per Alfons V representa una de les primeres proves documentals sobre la presència de persones gitanes a l’Europa occidental. Des de la seva arribada ja fa més de 600 anys, el poble gitano ha patit una història marcada per la

persecució, l’esclavitud, el genocidi, el racisme i la desigualtat social.

Amb la commemoració del Dia de l’Arribada del Poble Gitano a Cata-lunya es dona compliment a un dels objectius principals del IV Pla integral del poble gitano (2017-202), la promoció de la cultura gitana com a part de la cultura catalana, i la difusió dels seus valors i de la seva contribució a la història del país. En aquest sentit, aquesta declaració suposa conèixer i reconèixer la diversitat de la nostra societat, construint, al mateix temps, un marc de convivència intercultural entre gitanos i no gitanos cada vegada més igualitària.

El Pla integral del poble gitano té l’objectiu de combatre, des d’una perspectiva global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya. Aquest document, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, recull més de 120 mesures i 200 accions per seguir millorant les condicions de vida dels gitanos i equiparar els seus drets amb la resta de la ciutadania. En aquest sentit, preveu desplegar estratègies per implementar actuacions d'èxit en els àmbits de l’educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació i ens locals.Abren una nueva residencia para la tercera edad en Cerdanyola con 76 plazas 
El grupo Clece Vitam ha anunciado la inauguración de una nueva residencia para personas mayores en Cerdanyola del Vallès , su primer centro en Cataluña, con 76 plazas.

Bajo el nombre de Clece Vitam Ceritania, será el primer espacio de estas características gestionado por la entidad en el territorio catalán, y abrirá sus puertas al público durante el segundo trimestre del año que viene.

"La nueva residencia contará con 76 plazas y ofrecerá trabajo a más de 40 personas cuando esté a pleno rendimiento”, ha explicado el gerente de Clece Vitam, Albert Abril.

“Para asegurar el bienestar de las personas usuarias, se evaluará regularmente su estado y estarán atendidas en todo momento por un
equipo  humano  multidisciplinar   y  altamente  cualificado", apunta
Abril.

Para hacer más estrecho el vínculo con el territorio, la entidad ha hecho un guiño a la población de Cerdanyola recuperando el nombre del equipamiento su topónimo latino, Ceritania.

La residencia está situada en el número 2 de Rambla de Montserrat, donde se ubicaban los antiguos juzgados de Cerdanyola del Vallès, en el centro del municipio, lo que permitirá el acceso a todos los
 

servicios y comercios, así como de la estación de Renfe, agilizando el desplazamiento tanto de familiares y allegados como de trabajadores del centro. EFE

(lavanguardia.com) 4 setembreUn estudio descubre la regulación del consumo de agua de los árboles ante el incremento de CO2 
Un estudio, liderado por la Universidad de New Hampshire (Estados Unidos), que ha contado con la participación del Centro de Investiga-ción Ecológica y Aplicaciones Forestales de la Universitat Autònoma de Barcelona (Creaf-UAB), ha descubierto la regulación de los árbo-les en el consumo de agua ante el incremento de CO2.

El trabajo ha hallado que, si el agua es abundante, aumentan la captura de dióxido de carbono y hacen la fotosíntesis más rápido y, por el contrario, si escasea van más despacio, ha informado el Creaf-UAB este viernes en un comunicado.

Un resultado, publicado en la revista 'PNAS', que se ha obtenido des-pués de analizar 12 especies de diferentes árboles de los Estados Unidos, de los que ocho eran maduros, y se han observado los anillos del tronco que corresponden a los últimos 30 años de crecimiento.

Se trata de la única manera que "permite imaginar cómo han respondido al aumento de dióxido atmosférico y a los cambios del clima" en las últimas décadas, ha señalado la autora principal del artículo, la ecóloga del Creaf Rossella Guerrieri.

El hallazgo, según los expertos, ha permitido determinar que los árboles "han aprendido" a actuar ante el aumento de CO2 de una manera u otra según la disponibilidad de agua.

En el caso de las plantas, la relación de que aquellas más eficientes son las que más hacen la fotosíntesis no es así, ya que a través de los poros de las hojas por los que se intercambian los gases, las estomas, pierden agua y, por tanto, se analiza la relación de agua usada para llevarla a cabo el proceso químico. (EUROPA PRESS)

(lavanguardia.com) 30 agostDiseñan un sistema de estimulación sensorial que mejora síntomas fibromialgia. 
Un grupo de investigadores del Hospital del Mar, de Barcelona, han demostrado por primera vez los beneficios de aplicar una vibración sensorial suave durante la noche a pacientes con fibromialgia.

El ensayo clínico ha demostrado una disminución de la fatiga y del dolor en las pacientes, a la vez, que mejoraba la calidad de su sueño, informa el centro hospitalario.

Ahora se analizará si el tratamiento produce cambios en la  conecti-vidad funcional del cerebro de las pacientes que permita objetivar la respuesta terapéutica, y se buscarán variables que permitan predecir cuáles se pueden beneficiar de su utilización.

Liderados por miembros de la Unidad de Resonancia Magnética del Servicio de Radiología, médicos del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar e investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han analizado, por primera vez en el mundo, los efectos de aplicar una vibración táctil suave en las enfermas a través de una plataforma de descanso (un colchón modificado).

El estudio ha sido publicado en la revista Arthritis Research & Thera-py, y ha contado también con la participación de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Las pacientes con fibromialgia padecen un desequilibrio en su cere-bro entre los impulsos sensitivos relacionados con el dolor, que están exacerbados, y los somatosensoriales, que se encuentran disminui-dos.

Ahora, los investigadores han podido reparar en parte estos síntomas aplicando una estimulación suave durante la noche, para lo que han desarrollado y diseñado un modelo de plataforma de descanso, con unos motores que transmiten una ligera vibración táctil al cuerpo.

El doctor Joan Deus, de la Unidad de Investigación en Resonancia Magnética del Hospital del Mar y profesor agregado del departamen-to de Psicología Clínica y de la Salud de la UAB, ha explicado que han optado por esta estrategia para "potenciar y facilitar la adheren-cia al tratamiento de las pacientes".

Las 63 pacientes escogidas que han participado en este ensayo se dividieron en dos, un grupo probó el colchón con la vibración táctil y otro se les dijo que probarían otro tratamiento (placebo).

 
Los dos grupos probaron la plataforma de descanso durante tres semanas por la noche (21 días) y descansaron otras dos (15 días).

Entonces, las primeras pacientes pasaron a probar el placebo y las segundas, las vibraciones táctiles.

El objetivo de este diseño era comprobar el efecto real de la estimula-ción vibrotáctil suve nocturna sobre los síntomas principales de la fibromialgia.

La estimulación vicrotáctil se generaba a través de seis pequeños motores distribuidos de forma simétrica por la plataforma de descan-so, y que transmitían una ligera vibración durante tres horas (dos horas durante la noche y una hora antes de levantarse), con una frecuencia variable, que iba de los 2 a los 90 Hz (hercios), muy por debato de los límites de riesgo máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con este ensayo se quería comprobar si cuatro parámetros clínicos que describen las pacientes y definen la fibromialgia: el dolor, la fatiga, la calidad del sueño y las alteraciones cognitivas, mejoraban.

Los resultados han demostrado una mejora en la fatiga del 25 % respecto al inicio del ensayo o línea basal, el doble de lo conseguido sólo con el efecto placebo.

En el caso del dolor, la mejora ha sido del 18 %, y también ha mejo-rado significativamente la calidad del sueño, mientras las alteraciones cognitivas lo han hecho de forma más limitada.

Con estos datos, los investigadores creen que "esta estimulación vibrotáctil corporal general, 'recarga' las pilas de la persona".

Uno de los aspectos destacados del estudio es que en el grupo de pacientes que se sometió primero a la vibración y después al placebo, la mejora se comenzó a registrar al quinto día de tratamiento y se alargó, al menos, durante cinco semanas, mucho más que las pacientes que comenzaron con el placebo.

Se calcula que en Cataluña unas 160.000 personas pueden padecer esta enfermedad crónica, más frecuente en mujeres (de seis a ocho veces más)

(cope.es) 24 juliol
 Aprovat inicialment el planejament del Centre direccional de Cerdanyola
del Vallès


 
Serà un nou pol d’importància metropolitana amb més de 5.300 habi-tatges, dels quals 2.534 seran amb protecció, activitat econò-mica i una gran xarxa d’espais verds


La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelo-na, amb la presència del secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic (PDU) que ha d’ordenar el Centre direccional de Cerdanyola del Vallès.

Es tracta d’un sector ja previst al Pla general metropolità (PGM) de
1976 com una nova centralitat metropolitana, amb una superfície de més de 407 hectàrees. Actualment acull equipaments com el Sincro-tró Alba, tres centres de protecció de dades o les seus de les empre-ses Sener, Stradivarius i Natura Bissé, així com un edifici de 24 habi-tatges amb protecció oficial.

També es va executar gran part de la primera fase de les obres d’urbanització, com l’ampliació de la carretera BV-1413, l’eix de la Ciència, el viaducte de connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), serveis bàsics o restauració d’abocadors, entre d’altres.

Imatge virtual de l'àmbit del Centre direccional, amb l'Eix de la Ciència en primer pla.


Can Fatjó i Can Planes.
Un nou pol metropolità

El Centre direccional constitueix un àmbit d’especial rellevància social i econòmica, amb repercussió metropolitana, tant per la seva dimensió com per l’emplaçament singular. També, atesos els seus elements urbanístics i territorials, com són el Sincrotró, el nou barri residencial previst, un dels corredors verds més importants de la serra de Collse-rola, i la proximitat amb el Parc Científic i Tecnològic i la UAB.

No obstant, el PDU aprovat el 2014 que ordenava l’àmbit i possibilitava continuar amb el seu desenvolupament va ser anul·lat per sentència judicial. El Pla aprovat inicialment avui substitueix el declarat nul i té els següents objectius:


· Integrar la nova ciutat que es construirà, amb l’existent dotant-la de bones connexions tant amb transport públic com a peu i en bicicleta, amb l’Avinguda dels Gorgs com a punt de trobada.

· Intensificar la relació amb la UAB i el parc de recerca mitjançant la implantació d’activitats relacionades amb la universitat.

· Assegurar la barreja d’usos, garantint que els que s’implantin responguin a la demanda social.

· Consolidar el Centre direccional com a nova centralitat urbana i com a pol d’activitats econòmiques, científiques i tecnològiques.

· Impulsar un desenvolupament residencial que resolgui les necessitats d’habitatge amb atenció al reequilibri social.

· Garantir la protecció del corredor verd entre els parcs naturals de Collserola i de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac.

 
Model urbà complex i compacte

El PDU preveu per al Centre direccional un model urbà complex, com-pacte i cohesionat, on es barregen els usos econòmics i residencials. Així, es preveu construir-hi 5.377 habitatges, dels quals 2.843 seran lliures i 2.534, amb protecció oficial. La superfície comercial s’ha reduït considerablement respecte al PDU anterior, i es situa al costat de l’es-tació d’ADIF i els baixos dels edificis d’habitatges dels carrers princi-pals.

Pel que fa a les zones d’activitat econòmica, amb 1,5 milions de metres quadrats de sostre, es reorganitzen dins de l’àmbit per disposar-les en illes de grandària mitjana en comptes d’en macroilles.

El Pla preveu un sistema d’espais lliures de 178 hectàrees, incloent els espais fluvials, amb diferents escales, diferenciant el parc-corredor de Can Fatjó, d’importància metropolitana, de la xarxa d’espais verds mitjans entre Can Fatjó y Can Planes.

D’altra banda, es dissenya una xarxa viària amb quatre vies longitudi-nals i cinc transversals per garantir la continuïtat amb les trames urbanes existents i la mobilitat dins de la nova ciutat. Pel que fa a la mobilitat, el PDU preveu la millora dels accessos a la B-30 i a la C-58, noves con-nexions amb transport públic mitjançant per a un carril bus segregat, un possible ramal de la línia d’FGC que es connectarà al Parc amb dues estacions, i línies d’autobús per a una bona comunicació amb la ciutat. La futura avinguda dels Gorgs/Magrans, a més, redueix la seva ampla-da dels 70 als 50 o 45 metres, en funció de la zona, per dotarla d’un caràcter més urbà.

El PDU ha estat sotmès a un procés de participació ciutadana, que ha servit per recopilar la posició del territori, i ara, un cop aprovat inicial-ment, s’exposarà a informació pública durant 45 dies.

(govern.cat)
El Gobierno invertirá 98 millones para aumentar
la seguridad de cercanías 
El Consejo de Ministros ha autorizado al ministerio de Fomento a licitar el contrato para la implantación de nueva señalización, teleco-municaciones fijas y del sistema ERTMS en los tramos Manresa-Barcelona de la R4 norte y Barcelona-Sant Vicenç de Calders de la R2 sur, cuyo contrato se estima en 98,1 millones.

Según ha informado este viernes Fomento, el contrato tiene como objetivo mejorar de forma significativa la capacidad y las condiciones de fiabilidad, calidad y eficacia del servicio, mediante la implantación de nuevos sistemas de última tecnología.

Esta actuación es relevante para la modernización de la red de cer-canías, ya que el sistema ERTMS (Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo) es plenamente interoperable y mejora de forma significativa las prestaciones de explotación y las condiciones de fiabilidad, calidad y eficacia global del servicio.

El sistema ERTMS es el utilizado en las líneas de alta velocidad y, en el ámbito de Barcelona, ya se está instalando en el tramo L'Hospi-talet de Llobregat-Mataró.

El proyecto se llevará a cabo en las líneas R4 norte y R2 sur y, entre las principales obras, destaca la implantación de un nuevo programa de explotación, incluyendo mejoras en los sistemas de seguridad mediante la instalación de bloqueos automáticos en vía doble bana-lizada y cantonamientos o tramos de vía de mayor capacidad compatibles con el equipamiento del ERTMS en su nivel 2.
También se ejecutará una modernización integral de las instalaciones de señalización y de protección del tren con la implantación de encla-vamientos electrónicos en las estaciones y trayectos del tramo Man-resa-Terrassa.

De forma paralela, se adecuarán y actualizarán los actuales enclava-mientos electrónicos de las estaciones de Terrassa, Sabadell Sud, Cerdanyola del Vallès, Montcada Bifurcació, Barcelona-Sant Andreu Arenal, Bellvitge, El Prat de Llobregat, Gavà y Castelldefels para adaptarlos al nuevo esquema de explotación y al sistema ERTMS.

Otras actuaciones se referirán a la renovación de los sistemas de detección de tren mediante circuitos de vía de audiofrecuencia de última generación, la instalación de nuevas señales tipo LED, la actualización de la señalización existente y la implantación del ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) digital, así como el propio ERTMS.

También se modernizará la red de cableado de señalización, se implementarán nuevas redes de comunicaciones fijas de fibra óptica, se reformará la red de alimentación de energía mediante equipos de alimentación redundantes y sistemas de alimentación ininterrumpida, y se construirán nuevos edificios técnicos, entre otras cosas.

El contrato tiene un plazo de ejecución estimado de 72 meses, de los que 24 meses corresponden a la ejecución de las obras y los otros 48 al mantenimiento de las futuras instalaciones. EFE

(lavanguardia.com) 26 juliol
Descobert un nou mètode per dissenyar plaques solars de perovskita més eficients i estables 
Les perovskites són el material estrella per la pròxima generació de cel·les solars. Tanmateix, el seu ús encara es veu limitat per la ines-tabilitat que presenten en condicions ambientals. En comptes d’ab-sorbir tota la llum visible i, per tant, ser negres, alguns d’aquests súper materials tendeixen a presentar-se sota una altra estructura que és de color groc. La forma negra és l’única òpticament activa, de manera que el repte actual és aconseguir pel·lícules fines de perovs-kita negres prou estables per produir dispositius optoelectrò-nics funcionals. Un equip de recerca internacional, liderat per la KU Leuven a Bèlgica, ha aportat llum a aquest problema amb un innova-dor mètode per estabilitzar la forma negra: fixant les pel·lícules fines de perovskita en un substrat de vidre que les obliga a mantenir-se sota la forma desitjada. Les tècniques de llum de sincrotró de l’ALBA i de l’ESRF (l’European Synchrotron Radiation Facility) a Grenoble han estat claus per aquest estudi, publicat avui a Science.

La recerca de nous materials per produir cel·les solars eficients i poc costoses fa temps que està en marxa. Les perovskites d’halurs de metall s’han postulat com els materials estrella per captar l’energia solar, amb un prometedor alt rendiment (el rècord d’eficiència actual-ment es troba en el 24% d’energia solar convertida en electricitat) i amb uns requisits i costos de processament relativament baixos.


Els dispositius basats en perovskites han entrat recentment en el mercat comercial de les cel·les solars, però el seu èxit depèn de la millora de la seva estabilitat a llarg termini. Això es deu al fet que alguns d’aquests prometedors materials de perovskita, com el triiodur de plom cesi (CsPbI3,) es resisteixen a romandre en la seva forma negra més eficient i ser funcionals en condicions normals. Enlloc de ser negre, el CsPbI3 tendeix a formar una altra estructura de color groc. Per aquest motiu, la investigació actual se centra en resoldre aquest problema: com obtenir una pel·lícula fina i estable de CsPbI3 negra per a dispositius que funcionen en condicions reals ambien-tals?

Un equip de recerca de la KU Leuven ha descobert una innovadora solució a aquest problema i han revelat que precisament l’estructura plana de les cel·les solars de perovskita pot ajudar a estabilitzar les pel·lícules fines de CsPbI3 negres. Han demostrat que, formant una unió forta entre la perovskita i el substrat de vidre que la sosté, aquest últim pot funcionar com una mena de motlle que fixa i obliga la perovskita a mantenir-se en la forma negra.
Les anàlisis s’han dut a terme tant al Sincrotró ALBA com al sincrotró europeu ESRF a Grenoble mitjançant la tècnica de difracció no crista-l·lina.

Les mostres de pel·lícules de CsPbI3 van ser escalfades fins a 330ºC damunt el substrat de vidre, que té una estructura similar a la forma negra de la perovskita. Després es van tornar ràpidament a tempera-tura ambient de manera que aquest canvi i refredament brusc és el que provoca l’ancoratge de la perovskita negra damunt el vidre i restringeix la tendència a passar-se a la forma groga.

La tècnica de llum de sincrotró utilitzada es denomina concretament GIWAXS (en anglès sigles de dispersió de raigs X en grans angles d'incidència rasant), on els raigs X de la llum del Sincrotró incideixen en la mostra plana de perovskita i es dispersen projectant senyals de difracció en forma d'anell cap al detector, que pot registrar ràpidament les dades. “Amb aquesta moderna tècnica podem analitzar amb gran resolució l’estructura d’aquests materials i entendre els canvis que hem induït en les pel·lícules de perovskita per aconseguir mantenir-les estables sota la forma negra desitjada” comenta Eduardo Solano, investigador postdoctoral de la línia de llum NCD-SWEET de l’ALBA on s’han realitzat part dels experiments.

Els resultats confirmen que la subjecció i la tensió per part del substrat són un factor clau en el disseny dels dispositius optoelectrònics basats en perovskita. "El descobriment proporciona un mecanisme d'estabilització totalment nou i diferent d’altres mètodes, que  impli-quen una alteració química i morfològica del material”, explica Julian Steele, científic de la KU Leuven i autor principal de la recerca. “És un avenç fonamental per a les tecnologies basades en pel·lícules de perovskites" afegeix.

L’estudi, publicat a Science, resulta de la contribució de diferents centres de recerca internacionals: la KU Leuven i la Universitat de Gant a Bèlgica, la línia de llum NCD-SWEET del Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès, el sincrotró europeu ESRF de Grenoble a França, la Universitat Occidental de Washington als Estats Units, la Universitat de Toronto al Canadà, la Universitat de Castella La Manxa i la Universitat de Nanjing a la Xina.

(cells.es) 26 juliolRecepció oficial 
 
 

Recepció del Alcalde Sr. Carlos Cordón amb membres de la Taula del Patrimoni local, representada per CRAC, AFOCER, GREC, Amics
del
MAC i La Constància-Factoria Cultural.
Acompanyats per Pepi Rivera regidora de Patrimoni i Arxiu Històric.

Premio al diseño asequible 
La guardería de la escuela Waldorf-Steiner El Til·ler de Bellaterra, Barcelona, ha sido una de las quince obras seleccionadas en los Precios FAD 2019 en la categoría de Arquitectura.

El diseño no tiene edad ni precio. La guardería de la escuela Waldorf-Steiner El Til·ler de Bellaterra, Barcelona, ha sido una de las quince obras seleccionadas en los Precios FAD 2019 en la categoría de Arquitectura.

Cinco de los seis edificios que forman la escuela son pabellones modulares de madera y acero. Para la guardería, los arquitectos Eduard Balcells, Ignasi Rius y Daniel Tigges han eliminado los pasillos interiores y han diseñado el acceso al aula como una secuencia espacial gradual. De la rambla se accede al patio, de este al porche, después al recibidor y, finalmente, a la clase.

La rotación relativa de las aulas sobre la topografía les proporciona intensidades y colores de luz cambiantes, para que los alumnos puedan aprender usando también el diseño del edificio.

Además, el inmueble concentra los pilares en las fachadas, por lo que las aulas no tienen columnas que dificulten la movilidad de los alumnos.

Las fachadas construidas de madera, la semiprefabricación de la estructura y el uso de materiales sin revestimientos han permitido realizar esta escuela con el presupuesto habitual para un centro público de estas características.

(ejeprime.com) 23 juliol  


Comença la construcció
del tanatori municipal


 
La primera fase de les obres contempla la reforma de la part antiga del cementiri i la construcció del tanatori

Mentre durin les obres, les restes dels nínxols afectats es dipositaran en capses de fusta a l’interior de l’Església Vella de Sant Martí, dins el mateix recinte del cementiri

   

Si s'ha complert el calendari, aquesta setmana havien de donar inici les obres per a la construcció del tanatori, que inclou quatre sales de vetlla, una sala polivalent, espai per als serveis administratius i un aparcament soterrat. Paral·lelament també s’iniciarà la reforma de la part antiga del cementiri que contempla l’enderroc d’una part dels nínxols de la zona més antiga del cementiri. Les famílies dels nínxols afectats ja han estat notificades i ara s’estan resolent les al·legacions presentades per algunes de les persones propietàries. Resoltes aquestes, es procedirà a l'exhumació de les restes que hi ha als nínxols afectats i es traslladaran a l’interior de l’església Vella de Sant Martí. Aquesta romandrà tancada fins que les restes siguin reubicades als nous nínxols.

Fet el trasllat de les restes a l’església, es procedirà a l’enderroc dels nínxols afectats i una vegada s’hagin fet els moviments de terra i la construcció del tanatori arribi a la planta baixa, començarà

l’ampliació del cementiri i per tant dels nous nínxols, que es concreta en un augment d’un 25% passant dels 3.149 actuals als gairebé 4.000. La durada de les obres serà d’aproximadament dos anys.


Lápides catalogades

El Cementiri Municipal de Cerdanyola i l’Església Vella de Sant Martí formen part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Catalunya. A la fitxa de protecció s’estableix el valor patrimonial d’algunes làpides dels nínxols que s’han d’enderrocar.

Des de l’Ajuntament es vol acordar amb les famílies propietàries de les làpides catalogades la seva cessió i exposició en el que serà un racó de memòria dins el mateix recinte del cementiri.

   


Estructura organitzativa de l’Ajuntament per al mandat 2019-2023 

Activitats Xiscnèfils


  
Nou Consistori 2019 


Font : Cerdanyola al Dia  -  29 maig

Donar sang, un gest que salva vides.
Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.Al món cada dia hi ha 310.000 donacions de sang, de les quals 1.000 són a Catalunya i 6.000 a tot l’Estat espanyol.

L’Organització Mundial de la Salut celebra des de fa 15 anys el Dia Mundial del Donant de Sang.

L’objectiu és sensibilitzar sobre la necessitat de donar de forma regular i d’aconseguir l’autosuficiència de cada país per atendre els malalts que requereixen teràpies que només poden aconseguir-se amb les donacions de sang.

Cada any hi ha 113 milions de donacions de sang al món, la meitat en països desenvolupats. A Catalunya, sumem prop de 250.000 donacions i som autosuficients en sang.

Pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos, però hi ha uns quants factors que ho poden condicionar.
Visita de la Unitat Movil del Banc de Sang
   Cerdanyola del Vallès

    L'Auca de Cerdanyola al 1933 
 
   
   
   
Font : Arxiu Jaume Mimó   Les Fonts de Collserola :
Passat, Present i Futur. 
Des de sempre, les fonts han estat llocs de trobada, d’estada, llocs frescals i agradables que han atret caminants i excursionistes. Són espais que els seus habitants, al llarg de la història, han anat cons - truint amb l’objectiu de captar i canalitzar, per a usos agrícoles, la poca quantitat d’aigua de què es disposa anualment a la serra, i que juntament amb les mines, canalitzacions i basses, constitueixen una veritable xarxa. Totes tenen més o menys valor constructiu, i els ele-ments inicials no sempre s’han conservat.

La major part d’aquestes estan situades en fondals on viuen espècies com els plàtans, verns, avellaners, etc., que l’aigua afavoreix i que difícilment trobem a la resta del Parc. En alguns d’aquests fondals encara hi podem trobar una vegetació de ribera una mica  desenvolu-pada, que les emmarca. En molts casos, allà mateix també hi ha alguns arbres singulars plantats per fer ombra.

Dins d’aquesta relació de beneficiaris, no ens podem oblidar de la fauna, per a la qual l’aigua és un recurs imprescindible sobretot dins del context mediterrani, on no és gens abundant. L’existència de les fonts ha fet possible la presència d’amfibis, i també d’altres espècies faunístiques. La supervivència de totes, però, no és gaire compatible amb una continuada i massiva presència humana.

Tot el que hem comentat ens porta a pensar, què cal fer amb els punts d’aigua? Cal arranjar-los tots com a fonts amb espais i cons-truccions per a l’ús dels visitants? La resposta sovint depèn d’on es posa l’accent. Una bona gestió implica conciliar en la mesura del possible, totes les funcions.

Les Fonts, espais de Patrimoni construït

Una de les tasques que va fer des del seu inici l’aleshores Patronat del Parc de Collserola va ser l’arranjament i el condicionament de les fonts de Collserola. Es va fer un inventari de totes les fonts existents i del seu estat de conservació, i es van tirar endavant projectes de més o menys envergadura com el realitzat a la font de la Budellera –un dels primers.
Amb els anys les actuacions han estat supeditades, sobretot, a la dis-ponibilitat de recursos econòmics i humans i s'han centrat en la rea-lització de tasques de recerca, conservació i manteniment.

Per la seva pròpia ubicació en fondals i torrenteres, quan plou aquests espais es rebleixen sovint de terres i pedres, i això demana un manteniment continuat. També són indrets que pateixen tota men-a de vandalisme, fet que demana molts esforços i recursos econò-mics extres de què les administracions sovint no disposen.

En tots aquests anys hi ha hagut ajuts de la Diputació de Barcelona i d’alguns ajuntaments que han permès fer obres de millora en algu-nes fonts, els seus espais i accessos. Totes aquestes tasques sem-pre s’han fet en col·laboració amb els propietaris, els mateixos ajun-taments i moltes entitats del territori del Parc.

L’any 2018 els ajuntaments de Barcelona, Sant Cugat i el Papiol, dins de diferents contexts, van decidir impulsar l’arranjament d’un total de 24 fonts. Cadascuna d’aquestes rebrà un tractament o altre, segons el seu estat i l’ús que es considera que cal que tingui. Els projectes s’es-tan acabant d’enllestir. A hores d’ara, les perspectives de futur són positives.

Les Fonts, espais del Patrimoni Natural

L’existència de l’aigua és vital per a la fauna i per a la viabilitat d’algunes espècies vegetals a Collserola. De fet, els ambients fonti-nals estan sent objecte d’estudis multidisciplinaris per tal de remarcar la seva biodiversitat. En el Parc es farà un estudi sobre l’ecosistema de quatre fonts del Parc Natural de Collserola.

Els resultats dels primers treballs realitzats han posat de relleu l’exis-tència d’un important nombre d’espècies lligades a les fonts. Estudis de caràcter comparatiu han posat de manifest a més que cadascuna d’aquestes presenta uns valors i unes característiques força pròpies.

Per aquest motiu, actualment s’està fent una revisió detallada de cadascun dels projectes de millora de les fonts que s’estan elaborant, per tal d’incorporar-hi, a més de tots els elements d’obra i manteniment tots aquells que puguin resultar rellevants de cara a la biodiversitat.

Algunes fonts com per exemple la del Bacallà, al districte d’HortaGui-nardó, amb una forta tradició d’us social, s’arranjarà per a l’ús públic, mentre que d’altres com la font dels Verns, a Mas Guimbau, rebrà un tractament diferent, perquè està absolutament naturalitzada i és de difícil accés. En aquests casos les actuacions se centraran a mantenir-les com a punts d’aigua, com a ambients fontinals naturals, prioritzant la conservació dels valors naturals.

A més, ara s’aprofitarà per instal·lar rampes d’accés i de sortida dels animals en fonts, safarejos i basses.

Espais viscuts i per repensar entre tots

Collserola ha comptat sempre amb la presència de persones, grups excursionistes, d’amics, etc. que han utilitzat i estimat les seves fonts, i que com a conseqüència, les han anat arranjant i mantenint.
A les feines realitzades pels tècnics del Consorci, cal sumar-hi les que des de l’inici del projecte Voluntaris de Collserola, van fer els seus participants. La catalogació, recuperació i el manteniment d’aquests espais va ser una de les tasques que més els va motivar. Des de l’any 1991 fins al 2016 es van catalogar vora un centenar de fonts.

Cap al 2008 algunes entitats també van començar a demanar de col·laborar amb el Consorci per fer aquest tipus d’actuacions, i cal remarcar que fins a l’actualitat més de 80 fonts estan apadrinades per alguna entitat, centre escolar, fundació o associació del món de lleure. Això suposa que de forma més o menys periòdica s’hi fan aquelles tasques que són necessàries a cada indret. També ha estat realment valuosa l’aportació de tots ells quant al coneixement dels indrets i l’entusiasme per recuperar els diferents racons.

La possibilitat de tirar endavant nous projectes d’arranjament ha fet que s’hagin obert diferents espais de participació en relació amb aquest tema. La necessitat de tenir informació gràfica, de saber com eren els espais a arranjar, d’intercanviar posicions i desitjos d’estudiosos, veïns, tècnics, etc., i finalment, consensuar els projectes, ha portat a la creació degrups de treball al voltant de les diferents fonts.  (Parc de Collserola) abril 2019


Un monòlit recorda les víctimes de l'amiant a Cerdanyola i Ripollet


 
 
 
 Març 2019


Observa en directe
els ocells de Collserola 
 
Al llindar del bosc, ben embolcallada per les alzines i a tocar del centre d’informació, hi ha instal·lada una de les menjadores del parc. Gràcies a la webcam que hi ha instal·lada, podeu veure en directe, des d’ara i fins al començament del mes de març, aquesta instal·lació d’ajuda a la fauna que facilita l’alimentació hivernal als ocells i, a la vegada, constitueixen un mitjà excel·lent per poder-los conèixer i observar i extreure’n una informació privilegiada.

Per tal d’identificar més fàcilment els ocells que veurem atansar-se a la menjadora, la pàgina web conté una sèrie de fotografies de les aus que hi acostumen a menjar (gaigs, picasoques blau, mallerengues, pit-roig…). Al web també hi trobareu petits vídeos dels ocells que s’apropen al centre d’informació.

Connecteu-vos i no us perdeu l’espectacle!

Us convidem també a que vingueu al Centre d’Informació observar els ocells que visiten la menjadora. El trobareu obert tots els dies de la setmana, de 9.30 a 15 h. A Can Coll CEA (Cerdanyola del Vallès) també trobareu oberta, tots els diumenges de 10.30 a 13.30 la Feixa dels Ocells. Ambdues instal·lacions estaran en funcionament fins a principis de març. 


(Parc Collserola)
 
             Gaudir de Collserola en bicicleta.
Recórrer els camins de Collserola en bicicleta ens permet, en poc temps, descobrir diferents hàbitats naturals i gaudir-ne dels contrastos. 
El Parc Natural de Collserola acull milions devisitants a l’any. Segons les dades de l’últim estudi de freqüentació, elaborat al terme munici-pal de Barcelona, el Parc rep gairebé 4.500.000 visites anuals, de les quals més d’un milió i mig circulen en bicicleta.

La normativa sobre l’ús de la bicicleta al Parc, vigent des de l’any 2000, en regula la velocitat i els espais per on es pot circular.

L’important volum de ciclistes i la constatació, d’una banda, del desco-neixement d’aquesta regulació, i de l’altra, del seu incompliment cons-cient per una part d’aquest col·lectiu, han fet necessari iniciar noves accions encaminades a millorar la informació i la implementació d’un marc sancionador.

Un dels primers resultats és el mapa d’ús ciclista del Parc, que recull tots els camins i les pistes aptes per a l’ús ciclista (més de 250 km), a més de les carreteres i carrers pavimentats de les zones urbanitzades a l’interior i a la perifèria del Parc. Aquest mapa s’amplia amb 70 km respecte de la versió anterior, publicada a la Guia BTT del Parc de Collserola (actualment exhaurida). El nou mapa està disponible al web del Parc i es pot visualitzar mitjançant el visor de mapes ArcGIS Online o bé descarregar en format PDF.

El plànol s’ha elaborat tenint en compte les zones d’especial protecció del Parc, les reserves naturals parcials de la Rierada-Can Balasc i de
la Font Groga, així com altres espais d’especial interès. La major part dels camins que incorpora són els que componen la Xarxa de Preven-ció d’Incendis del Parc. Aquesta xarxa està marcada amb unes pla-ques vermelles que incorporen un codi de lletres i números blancs, i té un pla de manteniment per tal que els camins estiguin sempre opera-tius per als vehicles de prevenció d’incendis.

La publicació del mapa forma part de les accions complementàries de la implantació de la nova regulació de l’ús de la bicicleta al Parc.
 Aquesta regulació incorpora un marc sancionador que els diferents ajuntaments amb territori a Collserola estan en procés de tramitar i aprovar per incloure-la en les seves ordenances. Els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Molins de Rei són els primers que han forma-litzat els tràmits. Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat han apro-vat inicialment la proposta, i a la resta d’ajuntaments la tramitació encara està pendent.

Tota la informació sobre la circulació en bicicleta al Parc (normativa, recomanacions, itineraris...) queda recollida al nou espai web sobre la bicicleta al Parc. Per donar a conèixer els antecedents, la motivació i la finalitat d’aquesta nova regulació, així com les actuacions dutes a terme en els últims anys, també hi ha disponible un comunicat elaborat des dels Serveis Tècnics.

(Parc Natural de Collserola)


Calendari laboral del 2019
a Catalunya 
Aquests són els 12 festius del calendari laboral del 2019 per a tot Catalunya aprovats pel CRL:

   1 de gener: Any Nou
19 d'abril: Divendres Sant
22 d'abril: Dilluns de Pasqua
   1 de maig: Dia del Treballador
24 de juny: Sant Joan
15 d'agost: Assumpció de la Mare de Déu
11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya
12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya
   1 de novembre: Tots Sants
   6 de desembre: Dia de la Constitució
25 de desembre: Nadal
26 de desembre: Sant Esteve

El calendari laboral de l'any 2019 a Catalunya tindrà 14 festius. A les 12 dates previstes pel Consell de Relacions Laborals (CRL), els ajuntaments afegiran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.

El nou conseller d'Empresa i Ocupació, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va presidir el 25 de juliol del 2018 el primer ple de l'any del Consell de Relacions Laborals, en el qual es va aprovar el calendari de festes laborals del 2019.

Els integrants del Consell (Govern de la Generalitat i les organitza-cions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya) van donar la seva conformitat.

(elperiodico.com)


L'Església vella de Sant Martí ja ha finalitzat la seva restauració


 
 
 
   
   
   


El Parc de la Riera.
Collserola 
El Parc de la Riera de Sant Cugat representa una porta d'entrada al Parc de Collserola. La riera dón'a el seu nom al parc i, en el seu pas pel terme municipal de Cerdanyola del Vallès, delimita la ciutat amb Collserola, a la vegada que constitueix un veritable nexe d'unió, cosa que permet un millor apropament a la Serra.

El parc es troba en una situació privilegiada i, per si mateix, repre-senta un espai natural i cultural molt important.
A més a més de la seva fauna i flora, destaquen: el poblat ibèric de Ca n'Olivé i el de Xercavins, la vil.la romana de Can Canaletes, l'ermita de Santa Maria de les Feixes, Sant Iscle, el turó de Ca n'Olivé, la Masia de Can Canaletes, la masia de Can Codina i l'aqüeducte que juntament amb el Parc de Collserola, constitueixen un entorn immillorable.
Vista de la Riera de Sant Cugat des de la passera dels Horts
 
La riera de Sant Cugat

La riera de Sant. Cugat forma part de la conca del riu Besòs. Amb 14 km de cur fluvial, travessa els termes rrunicipals de Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada i Reixac, tots ells a la comarca del Vallés Occidéntal.

La riera recull les aigües de diversos torrents de Collserola i de Ia serra de Galliners. Des de l'època medieval finsal segle XVI va ser coneguda en català amb el nom de Riu Major.
La riera rep el seu nom, aproximadament, a l'alçada del Parc de la Pollancreda al municipi de Sant Cugat.

Al seu pas per Cerdanyola, amb 6 km dè curs fluvial, la riera constitu-eix un punt d'unió entre el Parc de Collserola i el nucli urbà.

Per a preservar el parc, es va aprovar al 1987 el Pla Especial  d'Orde-
nacio i de Protecció del Medi Natural del Parc Collserola. El Consorci del Parc de Collserola, es l'organisme encarregat de la gestió del parc.
   


Parc de l'alba.
Dos nous itineraris
pel corredor Verd 
El 11 de juny de l'any passat es van inaugurar dos nous itineraris coincidents amb la Setmana de la Natura, dins el corredor verd del Parc de l'Alba.

La meitat de la superfície del Parc de l’Alba es destina a la creació del Corredor Verd, afavorint la continuïtat del sistema d'espais naturals metropolitans, concretament entre el Parc Natural de Coliserola al sud, i el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac al nord.

El corredor verd es situa a la plana del Vallès, una zona altament afec-
tada per elements que fragmenten el territori. Però té un paper clau  en el manteniment de la connectivitat ecològica de la xarxa d'Espais Naturals Protegits (ENP).

El projecte d’ordenació del corredor verd del qual ja s'ha executat la primera fase, preveu entre d'altres actuacions, l'execució de mesures per restablir i garantir la connectivitat ecològica entre ambdós espais naturals: passos de fauna, restauració de sòls ocupats per usos poc compatibles amb la funció connectora de l'espai, restauració de lleres i d'altres hàbitats naturals.
 


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


 
 
Parc Natural de la serra de Collserola

La serra de Collserola, declarada Parc Natural des del 2010, s'alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que viu al seu voltant. Més de 8.000 ha d'espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una rica diversitat biològica.

Collserola també és un espai de descoberta d'aprenentat-ge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a finalitat última promoure l'ús respectuós i sostenible d'aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals.


Can Coll, Centre d'Educació Ambiental


Instal·lat en una antiga masia del segle XV, el centre d'educació ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles bressol, d'educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys), secundària (12-16 anys) i cicles formatius.

Desenvolupa també programes dirigits als estudiants de ciències de l'educació i als mestres en actiu. Les escoles d'educació especial reben un tracte preferent, amb programes dissenyats específicament.

Les activitats, d’una jornada de durada, se centren en el coneixement de temes concrets. Així, els petits poden fer una activitat sobre l’entorn natural, la granja o el bosc, i els grans sobre vegetació, fauna, geografia, història o món rural.
Els mestres i professors han de preparar les activitats en una reunió prèvia a Can Coll amb els educadors. Les inscripcions comencen el primer dia laborable de setembre. Trobareu detallades les diferents propostes educatives a l'apartat el Curs al Parc.

Els diumenges, el centre s'obre al públic de 9.30 a 14:30h, (tancat juliol, agost, de Nadal a Reis, i Pasqua). Es pot visitar la masia, que mostra la manera de viure de la pagesia dels segles XVIII i XIX; veure l'exposició "L'home i el medi a Collserola" i els audiovisuals del Parc; i fer els itineraris senyalitzats dels voltants.

A les 11:15 i a les 12:15h s'ofereixen visites guiades a la granja (preu de la visita a la granja: 1,75 € per persona, adults i nens a partir de 3 anys). Es visiten diferents espais: la incubadora, el tancat dels conills i el dels ànecs i els corrals de la somera, la truja, la vaca i l’aviram. Cal inscriure's el mateix dia al taulell d'informació, places limitades. De 13 a 13:30 h hi ha visita lliure i gratuita només als corrals exteriors.
Del primer diumenge de novembre a l'últim diumenge d'hivern , de 10:30 a 13:30 h es poden fer observacions d'aus hivernants a la Feixa dels Ocells.


Ubicació: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2
Telèfon fix: 93 692 03 96        Telèfon mobil: 638 56 52 77
Fax: 93 580 76 54
Adreça postal: Ctra. de Cerdanyola a Horta Km.2; 08290 Cerdanyola del Vallés

E-mail: activitatscancoll@collserola.cat
Coordenades: lat.41.473554, long.2.124503
Google Maps: Can Coll Centre d'Educació Ambiental


Declarat bé cultural d'interès
nacional el jaciment ibèric 
de Ca n'Oliver,

a Cerdanyola del Vallès 
 
 El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver, a Cerdanyola del Vallès. El poblat ibèric de Ca n’Oliver està situat al sud del nucli urbà de Cerdanyola, a la comarca del Vallès Occidental, al turó de Ca n’Oliver, al barri de Montflorit, i és per tant dins del Parc Natural de Collserola. És un enclavament rellevant de l’antic territori de la Laietània i del món ibèric català.

La seva ubicació geogràfica al mig d’un estratègic nus de comunica-cions, dominant un territori agrari i ramader molt productiu, i el fet que el poblat hagués disposat d’estructures defensives complexes (un mur de tanca, torres i fossats articulats, dues portes amb poternes laterals i, en un cas, protegida per un avantmur), fa pensar que va constituir un nucli vertebrador d’un ampli territori i que va ser un centre de captació i redistribució de la producció.

La presència de fragments d’escultures zoomorfes, possiblement d’algun monument funerari, denota la presència d’elits socials i que podria haver estat un assentament aristocràtic. Els fragments escultò-rics i una estela gravada apunten a l’existència d’una necròpolis en algun indret proper encara per localitzar.
 
Les recerques arqueològiques que s’hi ha fet han permès establir que el jaciment ibèric va viure diverses fases cronològiques que van dels anys 550 aC, en el període ibèric antic, fins a l’alta edat mitjana. És a dir, el jaciment abasta la gènesi de l’iberisme i tota la vigència del món ibèric fins a la seva desaparició dins del procés de la romanització. El darrer assentament, que data dels segles VIII a l’XI, tanca l’ocupació d’aquest turó en el passat.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat acceptar part del recurs sobre el termes establerts en la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella. El recurs havia estat presentat per una particular que demana-va tenir en compte les activitats agrícoles preexistents en la finca Mas Pol, afectada parcialment per la declaració de BCIN, i que, en el cas que aquestes activitats no poguessin ser permeses, se’n fixés una indemnització.

En aquest sentit , el Govern ha estimat que, mentre es mantinguin els cultius actuals, en no haver-hi alteració de la cota de profunditat, no caldrà cap tipus d’autorització prèvia com la que es requeria en la pro-mulgació de la declaració de BCIN i, per això, ha determinat modificar l’Acord de la declaració
 


CALENDARI DE PAGAMENT
DE LES TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS  PER AL 2019 
 
 
HORARI DE CORREUS


 
-Sant Iscle, 23-25, 08290. Cerdanyola del Vallès
paqueteria.correos.es
Tfn. 936 91 37 57
Dilluns a divendres:  08:30 a 20:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:00 hores
Diumenges i festius  TANCAT

Del 18 de juliol al 16 de setembre l'horari es:
Dilluns a divendres:  08:30 a 14:30 hores
Dissabtes:                 09:30 a 13:30 hores


TRANSPORT LOCAL


      Línies i horaris 
 
 
SALILLAS.NET   NO TÉ CAP SUPORT  COMERCIAL, NO CONTÉ RES DE PUBLICITAT  I  LES DESPESES SÓN SOSTINGUDES PEL SEU AUTOR. GRÀCIES

a.salillas@gmail.com 
 
   
   

Plaça d'Enric Granados al voltant de 1900. Totalment desconeguda

Passseig de Cordelles al voltant de 1900. A la vista de la fotografia podem afirmar sense cap por, que res del que ensenya existeix
 
Modernització i ampliació del pont de l'estació al voltant dels anys 80-90
 
Vil.la Ignasia en l'espai que avui ocupa la Pl.Abat Oliva. Es pot veure que el campanar encara no està acabat. Anterior a 1920
 
 
Passeig Cordelles anys 1920, cantonada plaça Abat Oliba.  
 
                    FOTOGRAFIES DE
         CERDANYOLA DEL
            PASSAT SEGLE

 
 
 
 

Memòria de l'Ajuntament de Cerdanyola
 anys 1943-1945-1946-1947


 

El comerç local des d'inicis del segle XX
  (en procés)

 

Agenda Política


Divendres 11 a les 11 h. : Visita als Mercats Municipals. De manera periòdica, l'alcalde recorrerà els mercats municipals de la ciutat els divendresJunta de Govern
Carlos Cordón Núñez - Alcalde
Josefa Rivera Dueñas - 1a. Tinenta d'Alcaldia
Víctor Francos Díaz - 2a. Tinent d'Alcaldia
Javier Sánchez Miras - 3a. Tinent d'Alcaldia
Carme Arché Ametller- 4a. Tinenta d'Alcaldia
Gloria Urbano Jiménez - 5a. Tinent d'Alcaldia
 


Properes activitats
 
Octubre - Desembre

 
Primer diumenge de mes, 12 h. : Ca n'Oliver, un poblat ibèric laietà .Jornada de Portes Obertes al Museu i visita guiada al jaciment. 
 
Segon diumenge de mes 12 h : Cerdanyola, terra d’ibers. Visita guiada a l’exposició permanent. Gratuïta amb l’entrada. Activitat per a majors de 10 anys. Visites : Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes d'11 a 14.30 i de 16.30 a 20 h. Diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h. Tancat 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener. 
 
Diumenge 13 d'octubre a les 12:00 h. Cerdanyola, terra d'ibers Visita guiada al museu - Activitat pera majors de 10 anys
 
 De l'11 al 13 d'octubre.  Jornades Europees de patrimoni
Ca n'Oliver, un poblat ibèric laietà. Jornada de Portes Obertes

Diumenge 13 d'octubre, 12 h. Cerdanyola, terra d'ibers.  Visita guiada al museu Activitat per a majors de 10 anys
 
Entre el 15 i el 26 d’octubre,el Festival de Curtmetratges Ficció de Tardor, oferirà una àmplia programació que mostra les darreres tendències cinematogràfiques.
La inauguració del festival es durà a terme el dimarts 15 d’octubre, a les 18h, amb una sessió de curts convidats de Cerdanyola: Lágrimas de sangre (Taller de Cinema de Cerdanyola, 2019), Retratado (Albert Pueyo, 2019) i Nina de Paper (Pedro Celma, 2017). L’acte es farà al Museu d’Art de Cerdanyola. 

Dijous 17 octubre de 18 a 20 h. Al Centre Cívic Vázquez-Montalbán : SER DONA I PAGESA A COLLSEROLA: UNA MIRADA DES DE L’AGROECOLOGIA.
Xerrada debat sobre el paper de la dona en sectors especialment masculinitzats i precaritzats com l’agricultura i la ramaderia. Programada en el marc de la celebració del Dia de la Dona Rural.
Dijous 17 d'octubre a les 19 h. Catè amb Lletres a la sala Enric Granados en la Biblioteca Central de Cerdanyola on Maria Carme Roca parlarà de la seva última novel·la El Far (Columna Edicions). Un viatge d’emocions en el temps i en l’espai que ens descobreix un dels indrets més desconeguts i interessants del nostre país: el far de l’illa de Buda. Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
 
Diumenge 20 d'octubre : Revisió de caixes niu
Esbrinarem qui les ha fet servir i les prepararem per la temporada. Al Parc del Turonet

Diumenge 27 d'octubre : El acrgol mossi i el cuc. Escoltarem un conte amb titelles. Al Parc del Turonet

Diumenge 3 de novembre : Animals de foscor Descobrirem els secrets dels ratpenats. Al Parc del Turonet
 
Els dies 9 i 10 de novembre, d’11h a 21h, a la plaça de Joan Pau II, Fira d’Artesania de la Festa de Sant Martí 
 
Diumenge 10 de novembre : Bioindicadors del canvi climà-tic. Com viuen els ratpenats del parc? Al Parc del Turonet
 
Dijous 14 de novembre a les 19 h. Catè amb Lletres a la sala Enric Granados en la Biblioteca Central de Cerdanyola amb la presència de Marc Artigau, qui presentarà "La Vigília" (Ediciones Destino). Un dia pot començar feliç i acabar en tragèdia. Aquest és el punt de partida de La vigília, la darrera novel·la de Marc Artigau, premiada amb el 51è ​Premi Josep Pla 2019.
 
Diumenge 17 de novembre a les 11:30 h. : El teu nom com en un manuscrit . Taller d’escriptura medieval  - Activitat per atots els públics
Diumenge 17 de novembre : Nanociència : nano...què ? Al Parc del Turonet
 
Diumenge 24 de novembre : Manualitat d'hivern
Farem un divertit punt de llibre amb material reciclat. Al Parc del Turonet
 
Dijous 12 de desembre a les 19 h. Cafè amb Lletres a la sala Enric Granados en la Biblioteca Central de Cerdanyola on María Barbal presentarà el seu llibre "A l'amic escocès" (Columna Edicions). Maria Barbal torna a les llibreries amb l'obra 'A l'amic escocès' (Columna), una història sobre l'amistat entre un jove del Pallars anomenat Benet Enrich, nascut l'any 1913, i en George, un escocès que s'apunta a les brigades internacionals perquè combrega amb el comunisme i fuig de la tirania del pare.
 
Diumenge 15 desembre a les 11:30 h. : Jocs i joguines a l'antiguitat . Taller per fer i jugar amb joguines antigues - Activitat
per atots els públics

CINEFÒRUM : "Sessions de Xiscnèfils amb la projecció de pel·lícules en VO" - Més info http://www.xisc.org/ Hora: 21:30 h. Lloc: Teatre Ateneu Organitza: Xiscnèfils
 
Jam Session al Bar de l'Ateneu
Tots els dimecres a les 21 h. hi haurà una Jam Session al Bar de l'Ateneu, porta el teu instrument i participa. 
 
La Marea Pensionista de Cerdanyola del Vallès, Cada dissabte a les 11 h. el col·lectiu convoca  concentracións davant de l'Ajunta-ment de Cerdanyola, per reclamar una actualització de les pensions en funció de l'IPC. 

 


Activitats estables

 
 
Cada primer diumenge de mes el Museu de Ca n’Oliver obrirà les seves portes als visitants perquè puguin visitar l’exposició permanent sobre la Cultura Ibèrica

Cerdanyola, terra d'Ibers

2n diumenge de mes a les 12 hores
Visita guiada amb l’entrada - Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sant Martí, una església per a la pagesia
2n diumenge de mes
Església Vella de Sant Martí Obert de 10.30 a 13.30 h
Visita guiada gratuïta a les 12 h. Església Vella de Sant Martí


Activitats a Can Catà Natura
És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost.
Preu: Adults 3 €, nens 2 €  -   Telf: 627 433 462 i 600 259 084

Sant Iscle, una parròquia medieval
3r diumenge de mes
Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes. Oberta de 10 a 14 h Visita guiada gratuïta a les 12 h Agost tancat

Portes obertes al MAC
Cada primer diumenge de mes, accés gratuït al Museu d'Art de
Cerdanyola de 11 a 14 hores.
 

1r i 3r diumenges de cada mes. De 10 a 14 h.
Activitats a Can Catà.
Activitats familiars o per a adults de descoberta del bosc. Es poden fer dos itineraris a peu:
- Fem el camí de la font nova!
- Anem cap a la font vella!
Possibilitat de fer els itineraris fotogràfics. Mínim 10, màxim 25 perso-nes. És obert el 1r i 3r diumenges de cada mes. Excepte els festius i durant el mes d'agost. Telf: 627 433 462 i 600 259 084 - Preu: Adults
3 €, nens 2 €


Can Coll, un mas al bosc. Tots els diumenges.  Visita lliure a la masia i a l’exposició L’home i el medi a Collserola Can Coll - CEA Oberta de 9.30 a 14.30 h.

La granja de Can Coll. Tots els diumenges. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,80 euros
 

Activitats al Museu d'Art (MAC)


Octubre

Dimarts 15 a les 18 h. [C1SCREEN TARDOR. SESSIÓ INAUGU-RAL

Dijous 17 a les 19 h.  PARLEM D’ART CONTEMPORANI: PINTURA CATALANA, LES AVANTGUARDES. Conversa i presentació del llibre "Pintura catalana. Les avantguar-des" d'Enciclopèdia Catalana, coordinat per Joan M. Minguet.

Divendres 18 al 26 [C1SCREEN TARDOR
Festival de Curtmetratges. Consultar programació.

Diumenge 20 a les 12 h. VISITA GUIADA AL MUSEU

Divendres 25 de 21 a 0 h. NIT LAB MAC. TANCATS AL MUSEU
Tancada artística literària al museu per a joves en el marc de la festivitat de Tots Sants (inscripció prèvia als centres educatius).

Divendres a les 22 h. TANCATS PER TOTS SANTS
Visita nocturna al museu oberta a tots els públics, on un singular ens introduirà als misteris de l'anatomia.

Novembre.

Dissabte 9 i diumenge 10 . FESTA PATRONAL DE SANT MARTÍ
Portes obertes i mostra de kusamonos.

Dijous 14 a les 19 h. PARLEM D’ART CONTEMPORANI: EL PATRIMONI ARTÍSTIC CONTEMPORANIA CERDANYOLA Conversa sobre el patrimoni artístic i la seva gestió, en el marc del Dia del Patrimoni. (AMAC).

Diumenge 17 a les 12 h. VISITA GUIADA

Dissabte 23 a les 18 h. [C]SCREEN. ESPECIAL IDENTITATS.
Sessió especial sobre iden-titats de gènere dins el marc de l'exposició L'Home Nu.

Dijous 28 a les 19 h. PARLEM D’ART CONTEMPORANI: EL NU MASCULÍ AL CINEMA
Conferència a càrrec de Sebas Martín.

Desembre

Diumenge a les 12 h. VISITA SENSORIAL INCLUSIVA.
En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Prèvia inscripció.

Diumenge 8 a les 12 h. TALLER FAMILIAR. ESTAMPACIO I POSTALS DE NADAL Realització d'una planxa de gravat i postals inspirades en l'Ismael Smith. Prèvia inscripció.

Dijous 12 a les 12 h. PARLEM D’ART CONTEMPORANI: LA REPRESENTACIÓ DE LA MASCULINITAT EN EL CINEMA D’ANIMACIO. (AMAC i Plat Artístic).

Diumenge 15 a les 10:30 h. MINDFULNESS AL MUSEU
Taller de meditació i relaxació a les sales del museu (AMAC).

Diumenge a les 12 h. VISITA GUIADA AL MUSEU


<<>><<>><<>><<>>

Programes de difusió del
Museu d'Art de Cerdanyola


PROGRAMA D’EXPOSICIONS TEMPORALS:
Sala d'exposicions del MAC i Espai Arc
Sala d'exposicions Elisa Arimany (BCCI

VISITES GUIADES AL MUSEU:
tercer diumenge del mes ales 12 h.

ACTIVITATS I TALLERS FAMILIARS:
segon diumenge del mes.

ACTIVITATS EDUCATIVES:
visites i tallers per a tots els cicles.

ARTS & HEALTH. PROGRAMA DE MUSEUS I SALUT

GRANS ARTISTES: PROGRAMA PER AGENT GRAN.

PROGRAMA D’ART I JOVES:
Festival de curtmetratges [C] Screen Plat Artístic)
NIT LAB MAC Tancats al museu

C. de Sant Martí, 88/ Ptge. del Llorer, 11 08290 Cerdanyola del Vallès Tel. 93 591 41 30
www.cerdanyola.cat/mac
mac@cerdanyola.cat

Horaris:
De dimarts a dissabte de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Tots els dilluns tancat, fins i tot els festius

L’accés a les exposicions temporals és gratuït.
A les visites guiades i tallers s’accedeix amb el tiquet d’entrada al museu.
Tots els primers diumenges de mes l’entrada al museu és gratuïta.
Activitats al Poblat de Ca n'Oliver 
 
 
Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. Carrer de València, 19  Cerdanyola del Vallès Telèfon. 93 692 33 22 / 93 580 45 00
a/e museucanoliver@cerdanyola.cat www.cerdanyola.cat/museucanoliver
Poblat Ibèric de Ca n'Oliver a Cerdanyola del Vallès
Es convenient assegurar-se que no s'ha produït cap canvi en el programa.

Visita guiada al Museu de Ca n’Oliver
Cada segon diumenge de mes : Visita guiada a l'exposició permanent Cerdanyola, Terra d’Ibers. Hora : a les 12 h. Preu : activitat gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada.

L’entrada al jaciment és gratuïta i la del Museu és de pagament:

Entrada general: 3 €
Entrada reduïda: 2 € (estudiants menors de 18 anys i jubilats no empadronats a Cerdanyola).
Entrada gratuïta: menors de 8 anys i jubilats de Cerdanyola.
Famílies: 6 € (2 adults i 3 infants)
Grups: 30 € i 22,50 € la reduïda. Aplicable a grups de 15 persones.

HORARIS
De l'1 d'octubre al 31 de Març :
Dijous i divendres de 16.30 a 19.30h
Dissabtes d'11 a 14.30 i de 16.30 a 20h
Diumenges i festius de 10.30 a 14.30h

De l'3 d'Abril al 30 de Setembre:
Dimecres, dijous i divendres de 16:30 a 20h

Tancat:
 1 i 6 de Gener i 1 de Maig i 25 i 26 de Desembre
 
Jornades Europees de patrimoni de l'11 al 13 d'octubre
Ca n'Oliver, un poblat ibèric laietà. Jornada de Portes Obertes

Diumenge 13 d'octubre, 12 h.
Cerdanyola, terra d'ibers. Visita guiada al museu. Activitat per a majors de 10 anys

Diumenge 17 de novembre, 11:30 h.
El teu nom com en un manuscrit. Taller d’escriptura medieval
Activitat per atots els públics

Diumenge 15 desembre, 11:30 h.
Jocs i joguines a l'antiguitat.  Taller per fer i jugar amb joguines antigues Activitat per atots els públics
 

                  EXPOSICIONS A CA N'OLIVER


Fins al 15 de desembre : Ramon Llull i l'encontre entre cultures


Activitats a l'ATENEU

 
Divendres, 18 d'octubre de 2019 a les 21:00 h.
Teatre : "NENES I NENS" de Dennis Kellyi - Dirigit per Joel Joan - Intèrpret: Anna Sahun
Al Teatre de l'Ateneu, carrer de la Indústria, 38-40 - Durada: 1 h 30' 
Descrpció : Ella és una dona emprenedora, valenta, que no acota el cap davant les adversitats. Està casada amb un paio espavilat amb qui ha acabat tenint dos lls. La gran vol jugar a arquitectes i construeix edi cis de fang, son germà els bombardeja perquè “s’hi han amagat els terroristes”. Ser una bona mare pot resultar frustrant. Ser una dona emprenedora, també. Però el més frustrant de tot és descobrir, massa tard, que l’home de qui et vas enamorar és l’home equivocat.

Dissabte 19 d'octubre d'11 a 22:30 h. : "Trilogia del Padrino"
Aquest any Cineclub Xiscnèfils compleix 25 anys i per celebrar-ho organitzen una Marató de cinema VOSE on projectaran la trilogia d' "El Padrino", acompanyat d'un dinar temàtic i més sorpreses.

- 10:30 Benvinguda
- 11:00 El Padrino I (1972)
- 14:00 Dinar temàtic
- 15:30 El Padrino II (1974)
- 19:00 Descans
- 19:30 El Padrino III (1990)
- 22:15 Tancament

A partir del 12 de setembre es posaran a la venda a l’Ateneu les entrades i tiquets del dinar tots els dimarts i dijous de 18 a 20 hores.
Els preus són: Venda anticipada: 4€ (una pel·lícula) - 7€ (dues pel·lícules) – 9€ (tres pel·lícules)
Dia projecció: 5€ (una pel·lícula) - 8€ (dues pel·lícules) – 10€ (tres pel·lícules)
Dinar temàtic: 15€ - Informació dinar
La venda anticipada ofereix la reserva de seient (per a un mínim de dues projeccions)
Horari: de 11:00 a 22:30
Lloc: Teatre Ateneu (carrer de la indústria, 38-40)
Organitza: Xiscnèfils

Diumenge 24 de novembre a les 12 h. Espectacle familiar. : "Hamelí"
Hamelí, un poble ple de rates que ningú s'explica d'on han sortit. Però i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat allí?
Al Teatre Ateneu (carrer de la indústria, 38-40)- Preu: 7 € ; nens i nenes sòcies de Bambalina-

Diumenge 27 octubre a les 12 h. : Espectacle familiar. "La prin-cesa en texans"
Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà finalment l’aigua al poble?
Al Teatre Ateneu (carrer de la indústria, 38-40)- Preu: 7 € ; nens i nenes sòcies de Bambalina- 4€Companyia : Sgratta

Diumenge 24 de novembre a les 12 h. Espectacle familiar. : "Hamelí"
Hamelí, un poble ple de rates que ningú s'explica d'on han sortit. Però i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat allí?
Al Teatre Ateneu (carrer de la indústria, 38-40)- Preu: 7 € ; nens i nenes sòcies de Bambalina-

Divendres, 15 de novembre de 2019 a les 21:00 h.
Teatre "LA DANSA DE LA VENJANÇA " - Autor: Direcció: Jordi Casanovas; Text: Pere Riera

DescripcióUna parella se separa després d’anys de matrimoni. El divorci els obliga a resoldre com s’han de repartir les hores d’un fill menor d’edat. Han fet un pacte. Han arribat amb serenor fins aquest pacte. Però avui,
a la casa on havien fundat la seva història en comú i tot just quan ja s’anaven a acomiadar sense deixar més víctimes pel camí, el pacte es trenca i alguna cosa esclata.
Intèrprets: Pablo Derqui i Laia Marull.

Divendres, 13 de desembre de 2019 a les 21:00 h.
Teatre : "LAPÒNIA" de Cristina Clemente i Marc Angelet
Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel Sans
Al Teatre de l'Ateneu - Carrer de la Indústria, 38-40 (Cerdanyola del Vallès) - Durada: 75 minuts

Descripció : Una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l’educació que rebem des de ben petits.
Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal i esperar l’arribada del Pare Noël, però una de les criatures explica a l’altre que aquest home amb barba blanca no existeix i que és un personatge de mentida que utilitzen els pares per fer xantatge als fills. El que havia de ser una vetllada de festa i il·lusió es convertirà en una batalla entre germanes, parelles i cunyats, d’on hi emergiran mentides, veritats i secrets inconfessables. Lapònia, una comèdia brillant sobre la veritat i la mentida.

Diumenge 15 desembre a les 12 h. Espectacle familiar. "El Trencanous".
La Carla i el Quintet Quatre+1 van convidar als alumnes de cicle inicial a fer un viatge màgic al món que va imaginar Piotr Ilitx Txaikovski en el seu ballet del Trencanous. Per recórrer aquest univers el vehicle que van fer servir va ser el somni i els va acompanyar la Carla. Tot comença un dia quan la Carla decideix posar ordre a les golfes i es troba una caixa plena de contes, entre tots els llibre troba “El Trencanous”.


 

  Cerdanyola, cultura, natura i patrimoni

 

Dimecres 23 octubre, 19 h
No fa gaire temps. Contes d'una guerra. Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Carles Morata i de l’Isidre Grau Sala Enric Grana-dos (BCC)

Diumenge 27 octubre, 11.30 h
Sant Marçal, de fortalesa a torre d’estiueig
Visita guiada per a majors de 10 anys Castell de Sant Marçal. Preu: 3,00 euros Inscripcions a partir del 17 d’octubre al 93 580 45 00

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 novembre
Obrim per Tots Sants i Difunts Oberta de 10 a 14 h Església Vella de Sant Martí

Diumenge 1 desembre, 11 h
De la masia al poble: la Cerdanyola de Baix.  Itinerari amb testi-monis per la Cerdanyola de Baix, amb refrigeri final - Inici: Antiga Biblioteca Ca n’Altimira Organitza: Òmnium Cultural i La Constància

Dimarts 3 desembre, 19 h
El poble de Cerdanyola va creixent  Xerrada il·lustrada sobre la Cerdanyola de Baix Museu Ca n’Ortadó Organitza: Òmnium Cultural i La Constància

Divendres 20 desembre
XV Camí de Justícia Itinerari nocturn i teatre medieval. Inscripcions: del 12 al 21 de desembre al 93 580 45 00
Museu Ca n’Ortadó-Monestir de Sant Cugat del Vallès
 
Jornades Europees de Patrimoni

Diumenge 13 octubre : "Els temples de la vall de les Feixes". Obert de 10 a 14 h Visites guiades : Ermita de Sta Maria de les Feixes a les 11.00 h. - Església de St Iscle i Sta Victòria a les 12.30 h

Diumenge 13 octubre
"Sant Martí, una església barroca". Oberta de 10.30 a13.30 h. Visita guiada ales 12 h. a l'Església Vella de Sant Martí

Diumenge 13 octubre
"JEP a Can Coll CEA" - Oberta de 9.30 a 14.30 h. Visites a la masia i a les exposicions
 
La Cerdanyola medieval

Les festes tradicionals del mes de novembre són el testimoni viu de la llarga historia d’una Cerdanyola pagesa. La Festa de Tardor té el seu origen en la celebració de la diada de Sant Martí de Tours, patró de Cerdanyola des de Palta edat mitjana. L’Aplec de Sant Iscle recorda la festivitat d’aquest sant que va ser patró de la parroquia de les Feixes. El Museu d’Història de Cerdanyola us proposa descobrir-ne la historia.

Festa patronal de Sant Martí

Dissabte 9 novembre, 9 h
Sant Martí de Cerdanyola. De Collserola al pla.  Itinerari de descober-ta històrica de la parroquia i de les esglésies de Sant Martí, amb es-morzar peregrí Inscripcions: 93 580 45 00 a partir del 28 d’octubre Activitat per a majors de 12 anys

Diumenge 10 novembre, 11.30 h
Histories i aventures de Sant Martí, patró de Cerdanyola. Conta contes basat en les llegendes de Sant Martí de Tours. Activitat per a tots els públics. Al Jardí del Museu Ca n’Ortadó

Dissabte 16 de novembre, 18 h
La cuina medieval: una cuina de fusió. Taller amb receptes jueves, musulmanes i cristianes. Majors de 14 anys. Al Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Aplec de Sant Iscle
Diumenge 17 novembre
Els temples de la vall de les Feixes. Jornada de Portes Obertes.: 10.00 a 14.00 h. Visites guiades : Ermita de Sta Maria de les Feixes a les 11.00 h. - Església de St Iscle i Sta Victòria a les 12.30 h.
 
Activitats estables

Tots els diumenges. Can Coll, un mas al bosc. Visita lliure a la masia museitzada i a l’exposició "L’home i el medi a Collserola". Can Coll - CEA. - Oberta de 9.3. 0 a 14.30 h

La granja de Can Coll. Visita guiada a les 11 i 12 h Can Coll - CEA Inscripcions el mateix dia Preu per persona: 1,85 €

La Feixa dels Ocells. Activitat d’observació d’aus per a majors de 8 anys Can Coll - CEA
Des del primer diumenge de novembre Horari de 10.30 a 13.30 h

Jugateca ambiental. Activitats familiars Parc del Turonet.
Horari: 11.30 a 13.30 h.  Del 15 de setembre al 24 de novembre


Segon diumenge de mes
Sant Martí, una església per la pagesia Oberta de 10.30 a13.30 h Visita guiada ales 12 h Església Vella de Sant Martí Agost tancat

Tercer diumenge de mes
Sant Iscle, una parròquia medieval Oberta de 10 a 14 h Visita guiada a les 12 h. - Església de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes Agost tancat
 
 

Activitats a la Biblioteca Central

 
 Horaris matins: dimecres i divendres de 10 a 14h.
 Horaris Tardes: de dilluns a dijous de 15:30 a 20:30h.
 Telf. 935807602
 www.bibliotecacerdanyola.cat

 b.cerdanyola@diba.cat
 Pl. Enric Granados, 1 Cerdanyola del Vallès
 
 
EXPOSICIONS

Horaris :

Matins : DIMECRES I DIVENDRES DE 10.00 h.a 14.00 h.
Tardes : DE DILLUNS A DIJOUS DE 15.30 h..a 20.30 h.

Exposició "Blues drawning" - Del 1 al 14 d'octubre. Planta

Exposició "Blues Pedro Villarejo" - Del 3 al 14 d'octubre. Sala E. Arimany

Espectacle "The Grimm Blues brothers" - Amb Santi Robira - Inauguració 5 d'octubre a les 12 h.
Públic a partir de 4 anys. Sala Granados

Concert "La llengua com a ofici" - Big Mama Montse - Data: 07 octubre a les 19.00 h. añ S. Granados

Música en directa a la Biblioteca - Del 8 al 11 d'octubre a les 20 h. Planta 0

Presentació llibre "Las mujeres en el rock" - 11 d'octubre a les 18 h. - S.Granados

Presentació llibre "Anuari del blues" - Dissabte 12 d'octubre a les 12 h. Salón Granados

"Alma de blues" - Mostra biblogràfica i discogràfica - Del 3 al 19 d'octubre. Planra +2 
 

Activitats a la Sala Enric Granados

 
Horaris MATINS de dimarts a dissabtes de 10:00 a 14:00 h.
              TARDES de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h.

Programació : http://www.bibliotecacerdanyola.cat/events/
 
 

Activitats del Parc Natural  Collserola
 
 
 
Podreu visitar l'edifici, les seves exposicions i els seus entorns (visita autoguiada). (activitat gratuita)  
 
ESPECIAL TARDOR

Especials Trimestre

Són activitats que venen determinades pel ritme de les estacions del Parc Natural, les relacionades amb una temàtica sobre la biodiver-sitat o el paisatge, o per la celebració d’esdeveniments més globals dels qual Collserola hi participa: Dia Europeu dels Parcs, Jornades de Patrimoni, Setmana de la Ciència, Setmana del Voluntariat, etc.

La tipologia d’activitats és variada: itineraris guiats, xerrades divul-gatives, jornades participatives, tallers familiars, espectacles, expo-sicions.


Dijous, 17 d'octubre de 18 a 20 h. : Ser dona i pagesa: una mirada des de l’agroecologia.
Al Centre Cívic Vallvidrera - Váquez Montalban


 
DESCOBERTES EN FAMILIA

Un dissabte al mes us proposem una passejada pels entorns del Centre d'Informació, acompanyada d’un petit taller o d’un joc. A càrrec dels Guies del Parc.
Cal inscriure’s al Centre el mateix dia. Menors de 3 anys gratuït. Places limitades, 20 persones per sortida. Preu :1,80€ - A les 11 h. i 12.30 h.LA GRANJA DE CAN COLL

Els diumenges, visites guiades de 45 minuts. Es mostren diferents espais de la granja: la incubadora i els pollets i el tancat dels conills i el dels ànecs. Així com els corrals amb la somera, la truja, la vedella i l’aviram.

Horari: 11:15 h i 12:15 h. Preu: 1,75 € per persona (adults i nens a partir de 3 anys). Cal inscriure’s el mateix dia al taulell d’informació de Can Coll. Places limitades, màxim 25 persones per visita. 

De 13 h a 13.30 h visita lliure i gratuïta només als corrals.  

 
ESPAI D'INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA

Obert els diumenges  de 10:30 a 14 h, excepte els mesos de gener i desembre i del 16 de juliol al 15 de setembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Tel. per reserves. 932 803 552. Lat. 41.4146818, long.2.0972868,17
 
 
 
VISITES AL CASTELL DE TORRE BARÓ

Obert tots els dies. Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 hores ; dissabtes de 10 a 13 h i de 15 a 19 h; diumenges de 10 a 14 hores; Carretera alta de Roquetes 309. Barcelona. Lat. 41.45184326, long.2.17628893 Visites comentades i activitats per a escoles. Informació i reserves:  castell_torrebaro@bcn.cat
Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona
 
 
CONEGUEM LA GRANJA DE CAN COLL

Per als més petits. Una activitat de descoberta del medi rural a través del contacte directe amb els animals de la granja. Edat: d'1 a 3 anys. Preu: 107,45 Horari: de 10 a 13 h Durada: per a 2 grups de 20 infants: 1,15 h per grup en dos toms consecutius. Per a 1 grup de 20: torm únic de 2,15 h.  
 
MATINALS A COLLSEROLARecorreguts guiats adreçats a grups que volen passar un matí passejant i descobrint el valors socioambientals del Parc. L’itinerari es desenvolupa principalment pels entorns del Centre d’Informació del Parc o de Can Coll, tot i que es poden programar per altres àmbits de la serra segons les necessitats i els interessos.
Durada 3 hores       Horari: de 10:00 a 13:00 h
De dilluns a dissabte. Cal concertar data al tel 932 803 552
Màxim 25 persones per grup     Preu per grup 109,10 €. 

Al Centre d'informació. Itinerari 1: Des del Centre d'informació a la font de la Budellera i retorn a Santa Maria de Vallvidrera.
Itinerari 2: Des del Panta de Vallvidrera fins al ïuró d'en Cors i el coll de Can Cuiàs i retorn al Baixador de Vallvidrera.

A Can Coll
Itinerari 1: Des de la masia de Can Coll a la Font de Sant Pau i retorn.
Itinerari 2: Des de l'àrea de lleure de Can Coll al Puig de la Guàrdia, torrent de Can Coll i retorn.
 
 
VOLS COL·LABORAR?

Què et semblaria venir un dia al Parc a col·laborar en la millora d’algun dels seus espais? Si tens temps i ganes, et convidem a participar-hi!
De 10 a 13 h. Mès de 12 anys. Cal inscripció prèvia.


MANTENIMENT DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER
Amb els tècnics d’aquest jaciment arqueològic del Museu d’Història de Cerdanyola del Vallès farem el manteniment dels diferents espais
del poblat per posar-los a punt, de cara al VXIII Cap de Setmana Ibèric del 6 i 7 d’octubre.
 
 
NITS D'ASTRONOMIA 
 
 
 
Sessions d'iniciació  a l'observació d'estels, constel-lacions i altres cossos celestes. L’activitat combina explicacions teòriques: què són les estrelles diferencies amb els planetes, mitologia associada; amb observacions a l’exterior: identificació de constel·lacions a ull nu i observació amb telescopi. En cas de mal temps o menys de 10 inscrits se suspendrà l'activitat.
Aquestes sessions es programen una nit al mes, en divendres de 21 a 23 h, tot l’any, excepte a l’agost. Consulteu dates a l’Agenda d’activitats. Lloc: al Centre d'informació del Parc.
Cal inscripció prèvia
la mateixa setmana de l’activitat, de dilluns a divendres, al tel 932 803 552.  Places limitades.
Preu : 5,15€  
Edat recomanada: + de 12 anys.

Divendres, 22 de novembre :

Cassiopea ens fa de guia al mapa estel·lar.

Divendres, 20 de desembre :
Betelgeuse i Rigel anuncien l’hivern

 
D'EXCURSIÓ AMB...Us proposem descobrir el Parc de la mà d'alguna de les entitats del territori que se'l coneixen abastament.

Dimarts 15 octubre : Ermites i masies
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuita. Edat recomanada 12 anys .
Lloc i Hora : consultar al inscriure's

Diumenge 27 d'octubre : Patrimoni i Natura : Dues ermites i dues fonts Patrimoni i Natura
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuita. Edat recomanada 12 anys .
Lloc i Hora : consultar al inscriure's

Diumenge 10 novembre : De les Planes a Castellciuró
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuita. Edat recomanada 12 anys .
Lloc i Hora : consultar al inscriure's

Dimarts 19 denovembre : Sant Feliu 100 %
Cal inscripció prèvia. Activitat gratuita. Edat recomanada 12 anys .
Lloc i Hora : consultar al inscriure's
 
PASSEJADES TEMÀTIQUES 
 
 
 
Un dissabte al mes us proposem una passejada tranquil·la pels entorns del Centre d’Informació per conèixer els valors del Parc, de la mà d’un delss Guies del Parc.
A càrrec dels Guies del Parc. Cal inscriure’s el mateix dia al Centre. Places limitades, 20 persones per sortida. 
Una de les millors maneres de conèixer i gaudir del Parc és, sens dub-te, la passejada. El ritme de les nostres passes ens permet la desco-berta d’indrets que d’altra manera ens passarien per alt. Així podem reconèixer formes i olors de plantes molts diverses, sons i senyals dels animals que viuen als diferents ambients, fonts amagades als indrets ombrívols, ermites i masies a les vores del bosc…Tot plegat ens fami-liaritza amb un entorn que malgrat la seva proximitat no coneixem prou. Tot caminant, podreu contemplar la riquesa del patrimoni natural i cul-tural del Parc. Mes de 12 anys - Preu 1,80 € - Horari de 11 a 13:30 h.

Mès informació  
PER A LES ACTIVITATS AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Truqueu la mateixa setmana de l'activitat -de dilluns a divendres- al telèfon del Centre d'Informació del Parc   932.803.552. 
Horari de 9.30 a 15 hores 
 
TURÓ DE MONTCADA 
 
Informació de les activitats i inscripcions al web de l'associació
Activitats el 21/10, 18/11 i 2/12. Més informació i inscripcions a www.acer-associacio.org

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CASTELL DE TORRE BARÓ

Obert tots els dies de la setmana. Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h; dissabtes de 10 a 17 h (tancat de 13 a 15 h); diumenges de 10 a 14 h. - Carretera alta de Roquetes 309. Barcelona.
Lat. 41.45184326, long.2.17628893. - Visites comentades i activitats per a escoles. Informació: castell_torrebaro@bcn.cat i tel. 664 044 079 - Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona
 
 
 
QUÈ TROBAR ALS CENTRES

CENTRE D’INFORMACIÓ*
Exposició permanent: Collserola parc natural, pensada per fer pensar. Itineraris senyalitzats al voltant del Centre. Itinerari de les fonts, accessible per a persones amb mobilitat reduïda: des de l’estació fins a la font Nova, i accessible per a persones cegues, fins al Centre. La menjadora dels ocells tots els dies, de gener a febrer. Audiovisuals del Parc. Consulta i venda de publicacions.

CAN COLL, CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Masia del segle XV i voltants rurals. Exposició permanent: L’home i el medi a Collserola. Itineraris senyalitzats als entorns de l’equipament. Audiovisuals del Parc.Consulta i venda de publicacions.
La Feixa dels ocells, de 10.30 a 13.30 h els diumenges de gener a febrer. Consulta i venda de publicacions. La granja: els diumenges, visites guiades de 45 minuts. Es mostren els diferents espais: la
incubadora, els tancats dels conills i els ànecs, i els corrals. Cal inscriure’s el mateix dia al Centre. Preu: 1,80 € per persona. Menors de 3 anys gratuït. Places limitades 25 persones per visita. Horari: 11 h i 12 h.(*) - (*) De 13 a 13.30 h visita lliure i gratuïta només als corrals.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRE-RA*
Exposició permanent: El pantà i els seus entorns. Visites comentades. Itineraris senyalitzats als entorns. La passejada temàtica L'arribada d'aigua a Sarrià al segle xix inclou la visita a l'equipament.

CENTRES D'ATENCIÓ ALS VISITANTS


CENTRE D’INFORMACIÓ*
Obert tots els dies de la setmana de 9.30 a 15 h. Excepte el 25 i 26 de desembre, i l’1 i el 6 de gener. Carretera de l’Església, 92 (ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7). Tel. 932 803 552. ci@parccollserola.net
Lat. 41.419696, long. 2.100994. Estació del Baixador de Vallvidrera dels FGC. Entre setmana, visites i activitats concertades per a escoles i públic en general. Cafeteria i serveis adaptats.

CAN COLL, CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL*
Obert els diumenges de 9.30 a 14.30 h. excepte de Nadal a Reis i Pasqua i del 24 de juny a l’11 de setembre. Carretera de Cerdanyola a Horta, km 2. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 920 396
activitatscancoll@parccollserola.net. - Lat. 41.473554, long. 2.124503 - Entre setmana, activitats educatives concertades.

ESPAI D’INTERPRETACIÓ DEL PANTÀ DE VALLVIDRERA*
Obert els diumenges de 10.30 a 14 h. excepte del 16 de juliol al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Camí del pantà, s/n. Vallvidrera. Situat a 5 minuts de l’estació de Baixador de Vallvidrera dels FGC, i a 5 minuts de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Es poden concertar visites guiades a l’equipament, per a grups, durant tot l’any. Tel. per reserves. 932 803 552 - Lat. 41.4146818, long.2.0972868,17

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CASTELL DE TORRE BARÓ
Obert tots els dies de la setmana. Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h. Dissabtes de 10 a 17 h (tancat de 13 a 15 h); diumenges de 10 a 14 h. Carretera alta de Roquetes 309. Barcelona.- Lat. 41.45184326, long.2.17628893 - Visites comentades i activitats per a escoles. Informació: castell_torrebaro@bcn.cat i tel. 664 044 079.Gestionat per l’Ajuntament de Barcelona.

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC DE LA RIERA
Obert diumenges i festius de 10 a 14 h. Excepte el 25 i 26 de desem-bre, i l’1 i el 6 de gener. Passeig d’Horta –Parc de la Riera. Cerdanyola del Vallès - Lat. 41.48136703, long. 2.14299510 - Gestionat per l’Ajuntament de Cerdanyola.

PUNT D’INFORMACIÓ MÒBIL DEL PLA DELS MADUIXERS*
Operatiu tots els diumenges de 10 a 14 h. excepte del 15 de juny al 15 de setembre i els mesos de gener i desembre. Pla dels Maduixers (passeig de les Aigües) - Lat. 41.417219, long. 2.128874

* Gestionats pel Consorci
 
 

LLOCS D'INTERÈS   (amb Google Maps)

 
Cases modernistes als carrers de Sant Ramon i Sant Martí.
41.490398º, 2.136200º
Cases modernistes al carrer de Sant Francesc
41.494483º, 2.143034º
Castell de Sant Marçal.
41.490684º, 2.114799º
Escultures modernistes i noucentistes del cementiri mun.
41.487103º, 2.124565º
Ermita de Santa Maria de les Freixes.
41.479020º, 2.142564º
Ermita de Sant Iscle
41.467756º, 2.150546º
Església i rectoria de Sant Martí.

41.491344º, 2.139979º
Església vella gòtico-renaixentista de Sant Martí.
41.487479º, 2.123503º
Masia de Can Canaletes i aqüeducte.
41.479157º, 2.142362º
Masia de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Masia de Can Coll i Àrea de Can Coll
41.473393º, 2.128351º
Masia de Can Fatjó del Molí.
41.484013º, 2.127144º
Masia de Can Miró.
41.501460º, 2.102093º
Masia de Can Serraparera.
41.496042º, 2.130091º
Paratge de Canaletes.
41.483073º, 2.143356º
Bosc Gran de Can Catà
41.469872º, 2.149952º
Monument a Europa
41.485378º, 2.128094º
Parc Esportiu Guiera    -Avda. de Guiera 6-8
41.483350º, 2.139192º

Parc Tecnològic del Vallès

41.484886º, 2.127711º
Jutjats
41.484005º, 2.143957º
Monument a Francesc Macià.   Final Av. Primavera
41.489279º, 2.144290º

FESTA MAJOR
Primer cap de setmana del maig

MUSEUS 
Ca N’Olivé
(Montflorit): Horari: Diumenges d’11 a 14 hores. 41.480617º, 2.134068º
Museu de Ca n’Ortadó:
Plaça de Sant Ramon, 23-24.
Tel.:93 692 33 22. (actualment tancat) Accés lliure als jardins.
41.488767º, 2.135999º

Museu i Poblat ibèric
41.480617º,2.134068º

OFERTA CULTURAL:
Festival de Blues  (octubre)

VARIS
Ajuntament 
 -Pl. Francesc Layret, s/n
41.491027º,2.140686º
Pavelló d'esports
(Compleix Esportiu Municipal Can Xarau)
41.494471º, 2.139991
L'Ateneu.
-Carrer Indústria, 38-40
41.488106º,2.140945º

Biblioteca Central 
-Avda de Catalunya
41.492544º, 2.142231º
Pl. Sant Ramon i Monument Republica
41.489107º, 2.136014º
Columnes d'Alfaro (UAB)
41.497103º, 2.110553º
Parc de Cordelles
41.496174º, 2.133794º
Estació Renfe de Cerdanyola (Av de Catalunya)
41.492656º, 2.147392º
Estació Renfe Cerdanyola-Universitat
41.497040º, 2.115583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Bellaterra
41.500968º, 2.090583º
Estació Ferrocarrils de Catalunya Universitat Autònoma
41.502824º, 2.102540º
Zona Esportiva Municipal Les Fontetes.  Pg. d'Horta s/n
41.486486º, 2.144069º
Àrea de Can Coll  (restaurant, àrea de lleure) Montflorit
41.472626º, 2.127352º 
Zona Esportiva del Bosc Tancat  -carrer Riu Sec s/n
41.501639º, 2.130923º            Mapa del món

 

Sobre la Serra de Collserola
 
 
Patrimoni construït

 Castells medievals
        Fortificació medieval Penya del Moro
       Castellciuró
       Castell del Papiol
       Castell de Torre Baró

 Ermites i esglésies
        Santa Maria de Valldonzella
        Sant Cebrià i Santa Justina
        Santa Creu d'Olorda
        Santa Maria de Vallvidrera
        Santa Maria de les Feixes
        La Salut de Sant Feliu de Llobregat
        Temple del Tibidabo
         La Salut o Santa Eulàlia de Madrona
         Sant Adjutori
         Sant Medir
         Sant Pere de Romaní
         Sant Bartomeu de la Quadra

 Masies
         Ca n'Abadal (Sant Feliu de Llobregat)
         Ca n'Albareda (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Balasc (Barcelona)
         Can Baró (Sant Just Desvern)
         Can Bell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Borrell (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bosquets (Sant Cugat del Vallès)
         Can Bova (Sant Cugat del Vallès)
         Can Calopa de Dalt (Barcelona)
         Can Campmany (Molins de Rei)
         Can Candeler (Sant Just Desvern)
         Can Carbonell (Sant Just Desvern)
         Can Castellví (Barcelona)
         Can Catà (Cerdanyola del Vallès)
         Coll (Cerdanyola del Vallès)
         Can Cortès (Sant Cugat del Vallès)
         Can Coscoll (Sant Just Desvern)
         Can Fatjó (Sant Just Desvern)
         Can Gelabert (Sant Just Desvern)
         Can Maimó (El Papiol)
         Can Masdeu (Barcelona)
         Can Monmany (Sant Cugat del Vallès)
         Can Padrosa (Sant Just Desvern)
         Can Pahissa (Sant Feliu de Llobregat)
         Can Ribes (Molins de Rei)
         Can Tintorer (Molins de Rei)
         Can Valldaura (Cerdanyola del Vallès)
         Can Vila (Sant Just Desvern)
         Can Vilagut (Molins de Rei)
         Granja Can Llevallol (Barcelona)
         Torre del Bisbe (Sant Feliu de Llobregat)
         Vil·la Joana (Barcelona)
         Torre Negra (Sant Cugat del Vallès)

 Fonts
          Font de la Budellera
          Font del Bacallà
          Font de Can Lloses
          Font Groga
          Font d'en Llevallol
          Font Joana
          Font de la Maduixera
          Font d'en Ribes
          Font de la Rabassada
          Font d'en Sert
          Font de la Salamandra
          Font de Sant Medir o del Manyos
          Font de Santa Pau